Repozytorium

Nazwa
czasopisma
Rok
wydania
Numer
wydania
Autor/zy
artykułu
Tytuł
artykułu
Treść
abstraktu
Rodzaj
artykułu
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 PIOTR T. BEDNAREK, MARZENA WASIAK, AGNIESZKA NIEDZIELA Poszukiwanie markerów molekularnych genów utrzymania sterylności pyłku u pszenżyta z CMS Tt
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 STEFAN STOJAŁOWSKI, MARTA ORŁOWSKA, MARTYNA SOBCZYK, ANNA BIENIAS, MARCIN BERDZIK, BEATA MYŚKÓW, HALINA GÓRAL, MAGDALENA SIMLAT, TOMASZ WARZECHA, WOJCIECH WESOŁOWSKI, MAREK SZKLARCZYK, MIROSŁAW POJMAJ Genetyczne podłoże męskiej sterylności pszenżyta z różnymi cytoplazmami oraz możliwość wykorzystania badanych cytoplazm do tworzenia systemów CMS u pszenicy
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 EDWARD ARSENIUK, LIDIA KOWALSKA Opracowanie i wykorzystanie metod biotechnologicznych skracających cykl hodowlany i zwiększających efektywność selekcji genotypów ozimej pszenicy i ozimego pszenżyta o podwyższonej odporności i tolerancji na septoriozę liści i plew [czynnik sprawczy: Parastagonospora nodorum (Berk.), (Quaedvlieg, Verkley & Crous.)]
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 EDWARD ARSENIUK, JAKUB WALCZEWSKI, PIOTR OCHODZKI Toksyny białkowe Parastagonospora nodorum i ich związek z patogenicznością oraz odpornością pszenżyta i pszenicy na septoriozę liści i plew
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 HALINA WIŚNIEWSKA, TOMASZ, GÓRAL, PIOTR OCHODZKI, MACIEJ MAJKA, DOROTA WALENTYN-GÓRAL, JOLANTA BELTER Badanie typów odporności na fuzariozę kłosów u pszenżyta ozimego za pomocą markerów fenotypowych i metabolicznych
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 ANNA LINKIEWICZ, KRZYSZTOF MICHALSKI Opracowanie i wykorzystanie metod biotechnologicznych do skrócenia cyklu hodowlanego pszenżyta oraz do poprawy efektywności selekcji — miejscowo-specyficzna mutageneza z wykorzystaniem miejscowo-specyficznych nukleaz
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 JUSTYNA LEŚNIOWSKA-NOWAK, MICHAŁ NOWAK, MAGDALENA SOZONIUK Wytwarzanie nowych źródeł genetycznych pszenżyta w oparciu o krzyżowanie oddalone
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 MICHAŁ NOWAK, PIOTR T. BEDNAREK, JUSTYNA LEŚNIOWSKA-NOWAK, MAGDALENA SOZONIUK, KAROLINA DUDZIAK, MAGDALENA KAWĘCKA, KAROLINA RÓŻANIECKA Identyfikacja regionów genomu oraz markerów DNA związanych z heterozją w heksaploidalnym pszenżycie ozimym
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 MIROSŁAW KWAŚNIEWSKI, KAROLINA CHWIAŁKOWSKA, URSZULA NOWAKOWSKA, MAŁGORZATA NAWROT, JANUSZ JELONEK, GRAŻYNA SKAWIŃSKA-ZYDROŃ, AGNIESZKA BIELSKA Analiza zmienności epigenetycznej indukowanej stresem suszy oraz ocena jej stabilności transgeneracyjnej w aspekcie tolerancji jęczmienia na stres niedoboru wody
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 JERZY CZEMBOR, ALEKSANDRA PIETRUSIŃSKA, KINGA SMOLIŃSKA Współdziałanie odporności na mączniaka (Blumeria graminis f.sp. hordei) warunkowanej genem mlo z wartością cech gospodarczych jęczmienia ozimego
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 DAMIAN GRUSZKA Badania nad wpływem brasinosteroidów na tolerancję roślin jęczmienia na stres niedoboru wody
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 ENATA ORŁOWSKA, PIOTR TOMASZ BEDNAREK, SŁAWOMIR BANY Molekularna charakterystyka wpływu elementów mobilnych na zmienność genetyczną w zbożowych kulturach in vitro
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 IWONA ŻUR, EWA DUBAS, SABINA MALAGA, FRANCISZEK JANOWIAK, ANNA JANECZKO, MARCIN RAPACZ, TOMASZ HURA, PIOTR WALIGÓRSKI, AGNIESZKA OSTROWSKA, MAGDALENA WÓJCIK-JAGŁA Identyfikacja czynników determinujących odporność jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.) na suszę i mróz
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 ANETTA KUCZYŃSKA, MARIA SURMA, TADEUSZ ADAMSKI, PAWEŁ KRAJEWSKI, KRZYSZTOF MIKOŁAJCZAK, PIOTR OGRODOWICZ, MICHAŁ KEMPA, HANNA ĆWIEK-KUPCZYŃSKA, RENATA TRZECIAK Wpływ stresu niedoboru wody na rozwój i architekturę systemu korzeniowego u jęczmienia (Hordeum vulgare L.)
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 IWONA SZAREJKO MONIKA GAJECKA MIROSŁAW KWAŚNIEWSKI MAREK MARZEC BEATA CHMIELEWSKA JANUSZ JELONEK JUSTYNA ZBIESZCZYK Molekularne podstawy zjawiska albinizmu w kulturach izolowanych mikrospor jęczmienia
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 TOMASZ KOSIADA, ROMAN ANDRZEJAK, MARCIN WIECZYŃSKI, PATRYCJA MARCINIAK Badania nad zwiększeniem odporności żyta na sporysz i na fuzariozę kłosów przez poznanie interakcji pasożyt — żywiciel — środowisko z wykorzystaniem genetycznych źródeł odporności na Claviceps purpurea i grzyby rodzaju Fusarium
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 EWA DUBAS, KAMIL ZIELIŃSKI, MONIKA KRZEWSKA, IWONA ŻUR, ANNA NOWICKA, KATARZYNA JUZOŃ Identyfikacja czynników determinujących efektywność otrzymywania podwojonych haploidów żyta (Secale cereale L.) metodami androgenezy i krzyżowań oddalonych
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 SYLWIA MIKOŁAJCZYK, DOROTA WEIGT, AGNIESZKA TOMKOWIAK, ZBIGNIEW BRODA, JAN BOCIANOWSKI Haploidyzacja żyta — diagnostyka molekularna oraz wpływ nanomolekuł na wspomaganie indukcji i regeneracji roślin w warunkach in vitro
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 PIOTR BEDNAREK AGNIESZKA NIEDZIELA MARZENA WASIAK SŁAWOMIR BANY Poszukiwanie markerów molekularnych genów przywracania płodności pyłku u żyta (Secale cereale L.) z CMS-Pampa
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 STEFAN STOJAŁOWSKI, MARTA ORŁOWSKA, MARTYNA SOBCZYK, ANNA BIENIAS, BEATA MYŚKÓW, PRZEMYSŁAW TOMCZAK, WOJCIECH WESOŁOWSKI, MAREK SZKLARCZYK, WALDEMAR BRUKWIŃSKI, KATARZYNA BANASZAK, MONIKA HANEK, RENATA KRYSZTROFIK, MAREK ZAJĄC Poszukiwanie wspólnych mechanizmów dziedziczenia płodności roślin z cytoplazmą CMS-C oraz z cytoplazmą CMS-Pampa
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 STEFAN STOJAŁOWSKI, MARTA ORŁOWSKA, MARTYNA SOBCZYK, ANNA BIENIAS, BEATA MYŚKÓW, MARZENA OSTROWSKA, MAREK ZAJĄC, RÓŻA MAZUR, DOROTA JASIŃSKA Badania wewnętrznej struktury genetycznej odmian żyta oraz dziedzicznego podłoża efektu heterozji
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 JANUSZ ZIMNY, KATARZYNA MAKOWSKA, ALEKSANDRA ZIMNY, ANDRZEJ CZAPLICKI, SYLWIA OLESZCZUK Badanie reakcji mikrospor żyta na stres i warunki kultury in vitro
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 HENRYK BUJAK, KAMILA NOWOSAD, AGNIESZKA ŁĄCKA Poszukiwanie źródeł genetycznej odporności na mączniaka i rdzę w kolekcji linii, rodów i odmian żyta
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 GRZEGORZ LEMAŃCZYK, ALEKSANDER ŁUKANOWSKI, ANNA BATURO-CIEŚNIEWSKA Poszukiwanie źródeł odporności owsa (Avena sativa L.) na nowy patogeniczny i mykotoksynotwórczy gatunek — Fusarium langsethiae
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 EDYTA PACZOS-GRZĘDA, SYLWIA SOWA, ANETA KOROLUK, JOANNA TOPOROWSKA, EWELINA MAREK, PIOTR BEDNAREK Mapowanie sprzężeniowe i asocjacyjne owsa zwyczajnego
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 EDYTA PACZOS-GRZĘDA, SYLWIA SOWA, ANETA KOROLUK, JOANNA TOPOROWSKA, EWELINA MAREK Piramidyzacja genów odporności na rdzę koronową w genomie owsa oraz identyfikacja i lokalizacja markerów DNA dla tych genów
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 DANUTA BOROS, DAMIAN GOŁĘBIEWSKI Badanie składników determinujących wartość odżywczą i funkcjonalną owsa oraz ich relacji w ziarnie obłuszczonym i oplewionym
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 SYLWIA OKOŃ, TOMASZ OCIEPA, ALEKSANDRA NUCIA Identyfikacja i lokalizacja markerów DNA dla wybranych genów odporności na mączniaka prawdziwego w owsie zwyczajnym oraz piramidyzacja efektywnych genów odporności w genomie owsa
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 183 IWONA BARTKOWIAK-BRODA, ALINA LIERSCH, MARCIN MATUSZCZAK, KATARZYNA MIKOŁAJCZYK, WIESŁAWA POPŁAWSKA, JOANNA WOLKO, JOANNA NOWAKOWSKA Badanie genomu rzepaku ozimego przy wykorzystaniu markerów molekularnych
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 TERESA CEGIELSKA-TARAS, KATARZYNA SOSNOWSKA, LAURENCJA SZAŁA Wprowadzanie nowych alleli z pul genowych różnych gatunków z rodzaju Brassica do bazy genowej rzepaku ozimego
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 DANUTA BOROS, KINGA GOŁĘBIEWSKA Badanie czynników determinujących niską strawność białka śruty uzyskanej z nasion rzepaku ozimego
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 KRZYSZTOF MICHALSKI, RENATA DALEKA, MARIOLA EBERTOWSKA, CZESŁAWA FINK, JUSTYNA KARAUDA Opracowanie modeli kalibracyjnych dla spektrometru NIRS o zakresie widma 400–2500 nm dla oznaczania glukozynolanów, białka, NDF, ADF oraz steroli i badania zmienności tych związków w roślinach oleistych
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 JANETTA NIEMANN, MAŁGORZATA JĘDRYCZKA, JOANNA MAJKA, MAREK MRÓWCZYŃSKI, JOANNA KACZMAREK, DOROTA WEIGT Introdukcja genów odporności na choroby i owady oraz męskiej sterylności z pokrewnych gatunków rodzaju Brassica do rzepaku (Brassica napus L.)
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 STANISŁAW SPASIBIONEK, KATARZYNA MIKOŁAJCZYK, MARCIN MATUSZCZAK, MAGDALENA WALKOWIAK, JOANNA NOWAKOWSKA Wykorzystanie nowej puli genowej dla uzyskania form rzepaku ozimego o zmienionych cechach jakościowych
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 MICHAŁ STARZYCKI Badanie bioróżnorodności gatunków z plemienia Brassicaceae w celu otrzymania form rzepaku ulepszonych pod względem odporności na patogeny
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 MONIKA MARKIEWICZ, LECH MICHALCZUK, AGNIESZKA CZAJKA, BEATA KOWALSKA, PIOTR KAMIŃSKI Badanie molekularnego mechanizmu odporności na kiłę kapusty (Plasmodiophora brassicae) u roślin z rodzaju Brassica
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 MAŁGORZATA JĘDRYCZKA, JOANNA KACZMAREK, JOANNA MAJKA, JANETTA NIEMANN, EWA JAJOR, WITOLD IRZYKOWSKI, MAREK KORBAS Zastosowanie konwencjonalnych i molekularnych narzędzi fitopatologicznych w poszukiwaniu źródeł odporności na kiłę kapusty oraz charakterystyka aktualnej populacji patogenu w Polsce
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 ELŻBIETA CZEMBOR, SEWERYN FRASIŃSKI Poszukiwanie form kukurydzy o wysokiej odporności na fuzariozę kolb i zgorzel podstawy łodygi powodowane przez grzyby z rodzaju Fusarium spp.
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 MARCIN WIT, PIOTR OCHODZKI, ROMAN WARZECHA, ADA ZAWADZKA, MONIKA ŻUREK, EWA MIRZWA-MRÓZ, EMILIA JABŁOŃSKA, DOROTA BYLICKA, JÓZEF ADAMCZYK, ANNA ROGACKA, JANUSZ ROGACKI, KRZYSZTOF WÓJCIK, WOJCIECH WAKULIŃSKI Fusarium temperatum — znaczenie i szkodliwość w uprawie kukurydzy, poszukiwanie i charakterystyka źródeł odporności
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 HENRYK BUJAK, KAMILA NOWOSAD, AGNIESZKA ŁĄCKA, JERZY NAWRACAŁA, AGNIESZKA TOMKOWIAK, DANUTA KURASIAK-POPOWSKA, DOROTA WEIGT Określenie zróżnicowania genetycznego linii wsobnych kukurydzy za pomocą markerów molekularnych
PDF