Repozytorium

Nazwa
czasopisma
Rok
wydania
Numer
wydania
Autor/zy
artykułu
Tytuł
artykułu
Treść
abstraktu
Rodzaj
artykułu
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 URSZULA SKOMRA Kolekcja rodzaju Humulus w IUNG — PIB w Puławach
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 GRAŻYNA SILSKA, JAN BOCIANOWSKI Charakterystyka i waloryzacja cech morfologicznych, biologicznych i plonu nasion 23 obiektów lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.)
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 KAMILLA KUŻDOWICZ Ochrona zasobów genowych dzikich form buraka (Beta vulgaris L.)
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 DOROTA MICHAŁOWSKA, AGNIESZKA PRZEWODOWSKA, JOANNA PISKORZ, PAULINA BURYŁO Polskie odmiany ziemniaka w Banku Genów in vitro w Boninie
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 JOANNA PISKORZ, AGNIESZKA PRZEWODOWSKA, DOROTA MICHAŁOWSKA, KRZYSZTOF TREDER Identyfikacja odmian w kolekcji polowej ziemniaka tetraploidalnego
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 GRZEGORZ GRYZIAK Żywotność obiektów przechowywanych w KCRZG IHAR — PIB
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 DENISE F. DOSTATNY, GRZEGORZ KLOC, WIESŁAW PODYMA, GRZEGORZ HODUN Rola wyjazdów kolekcyjnych w gromadzeniu zasobów genowych Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 WOJCIECH ŚWIĘCICKI, PAWEŁ BARZYK, ZYGMUNT KACZMAREK, MAGDALENA KROC, WOJCIECH RYBIŃSKI, PAULINA WILCZURA Charakterystyka zmienności w kolekcji rodzaju Pisum i Lupinus — wybrane wyniki
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 WOJCIECH RYBIŃSKI, MICHAŁ STARZYCKI, ELŻBIETA STARZYCKA-KORBAS, JAN BOCIANOWSKI Rodzaj Lathyrus — ocena i charakterystyka na podstawie wybranych gatunków i obiektów kolekcyjnych
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 MAJA BOCZKOWSKA, KATARZYNA BĄCZEK, ANNA PAWEŁCZAK, OLGA KOSAKOWSKA, ZENON WĘGLARZ Różnorodność genetyczna populacji kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis L.) ze stanowisk naturalnych w Polsce
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 SYLWESTER ŚLUSARCZYK, JOANNA JAŚPIŃSKA, ŁUKASZ PECIO, ANNA STOCHMAL, ELVIRA GILLE, ADAM MATKOWSKI Techniki metabolomiczne, oparte na LC-MS i NMR, w badaniach zmienności i różnorodności fitochemicznej roślin — na przykładzie roślin leczniczych
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 BŁAŻEJ WÓJKIEWICZ, MONIKA LITKOWIEC, WITOLD WACHOWIAK, ANDRZEJ LEWANDOWSKI Ocena poziomu zmienności genetycznej naturalnego odnowienia topoli czarnej (Populus nigra L.)
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 ANNA PASŁAWSKA, MAGDALENA CHUDZIŃSKA, MAŁGORZATA PAŁUCKA, MONIKA LITKOWIEC, ANDRZEJ LEWANDOWSKI, CZESŁAW KOZIOŁ Wyniki wstępnych badań nad zmiennością genetyczną oraz zróżnicowaniem genetycznym pomiędzy populacjami wiązu górskiego (Ulmus glabra Huds.) w Polsce
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 ANNA TROJAK-GOLUCH, ANNA DEPTA, KAROLINA KURSA, TERESA DOROSZEWSKA Ocena reakcji odmian uprawnych i gatunków rodzaju Nicotiana na Tobacco mosaic virus oraz detekcja genu N warunkującego odporność typu nadwrażliwości
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 MACIEJ KAŁA, MATEUSZ PRZYBOROWSKI, SEBASTIAN GASPARIS, WACŁAW ORCZYK, ANNA NADOLSKA-ORCZYK Klasyfikacja podjednostek gluteninowych z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 MATEUSZ PRZYBOROWSKI, SEBASTIAN GASPARIS, MACIEJ KAŁA, WACŁAW ORCZYK, ANNA NADOLSKA-ORCZYK Frekwencja alleli puroindolinowych w odmianach kulturowych pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) zdeponowanych w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 IWONA WASILEWICZ-FLIS, PAULINA SMYDA-DAJMUND, DANUTA STRZELCZYK-ŻYTA Obiekty kolekcyjne diploidalnego ziemniaka źródłem odporności na patogeny ziemniaka
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 ANNA DEPTA, HANNA OLSZAK-PRZYBYŚ, ANNA CZUBACKA Ocena podatności odmian tytoniu uprawnego (Nicotiana tabacum) na wirusa Y ziemniaka w warunkach polowych
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 ANNA CZUBACKA, ANNA DEPTA, TERESA DOROSZEWSKA Odmiany orientalne w krajowej kolekcji tytoniu uprawnego
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 KATARZYNA BĄCZEK, OLGA KOSAKOWSKA, EWELINA PIÓRO-JABRUCKA, ANNA PAWEŁCZAK, ZENON WĘGLARZ Zróżnicowanie dziko rosnących w Polsce populacji kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis L.)
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 ELŻBIETA BILIŃSKA, AGNIESZKA GRYSZCZYŃSKA, ZDZISŁAW ŁOWICKI, ANNA FORYCKA, HANNA ZALIŃSKA, WALDEMAR BUCHWALD Zmiany zawartości związków biologicznie czynnych w zielu różeńca górskiego (Rhodiola rosea L.) w okresie wegetacji
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 ANNA FORYCKA, ARTUR ADAMCZAK, BOGNA OPALA, SŁAWA KITKOWSKA, WALDEMAR BUCHWALD Zmienność fitochemiczna kocanek piaskowych Helichrysum arenarium (L.) Moench na tle warunków siedliskowych
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 KAMILA NOWOSAD, JAN BOCIANOWSKI, HANNA SZAJSNER, ANNA KOSZELNIK-LESZEK Ogólna charakterystyka wybranych ekotypów Silene vulgaris
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 JAN SCHMIDT Ocena zróżnicowania populacji koniczyn rozłogowych (Trifolium repens i T. fragiferum) na przykładzie wybranych obiektów zgromadzonych w przechowalni długoterminowej KCRZG w Radzikowie
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 NATALIA MILER, ANITA WOŹNY Wykorzystanie systemu markerów genetycznych SCoT w charakterystyce zmienności genetycznej chryzantem
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 JOANNA NOCEŃ, KINGA SMOLIŃSKA, JERZY H. CZEMBOR, MAJA BOCZKOWSKA Klasyfikacja taksonomiczna akcesji pochodzących z Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych — porównanie metod molekularnych
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 MAŁGORZATA TARGOŃSKA-KARASEK, MONIKA RAKOCZY-TROJANOWSKA Ocena zróżnicowania genetycznego zasobów kolekcji żyta na podstawie markerów molekularnych
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 MARTA PUCHTA, PAULINA BOLC, JERZY H. CZEMBOR, URSZULA PIECHOTA Optymalizacja metody ddRadSeq dla rodzaju Hordeum sp. oraz Zea sp.
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 ROMAN PRAŻAK, WANDA KOCIUBA, ZBIGNIEW SEGIT, ANETA KRAMEK Ocena tolerancji wybranych genotypów jarej pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) na stres solny
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 ANETA KRAMEK, WANDA KOCIUBA, JACEK GAWROŃSKI Wartość nowych odmian pszenżyta ozimego w porównaniu do regenerowanych materiałów kolekcyjnych
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 WOJCIECH ŚWIĘCICKI, CZESŁAWA NAWROT Groch mniej znany — zmienność monogeniczna w kolekcji
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 ANDRZEJ GÓRNY, DOMINIKA RATAJCZAK, MAGDALENA GAWŁOWSKA, WOJCIECH ŚWIĘCICKI Ocena zmienności i selekcja dawców fizjologicznej efektywności i tolerancji stresu w krajowej kolekcji grochu
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 ANNA WAWER, LECH BOROS Analiza składowych głównych parametrów technologicznych nasion populacji fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.) z KCRZG IHAR — PIB w Radzikowie
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 EDWARD S. GACEK Aspekty prawne zachowania i stosowania roślinnych zasobów genetycznych w hodowli roślin i nasiennictwie
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 HENRYK BUJAK Metody statystyczne wykorzystywane do oceny zróżnicowania roślinnych kolekcji genowych
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 MARCIN ZACZYŃSKI, MAGDALENA MAŁECKA, GRZEGORZ GRYZIAK Gatunki uprawne roślin pochodzące z centrów różnorodności zachowywane w bankach genów — analiza na podstawie danych paszportowych zgromadzonych w European Seed Catalogue EURISCO
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 MAJA BOCZKOWSKA, ANNA RUCIŃSKA, MAŁGORZATA TARGOŃSKA-KARASEK, MACIEJ NIEDZIELSKI Starzenie się nasion — podstępny wróg zachowania różnorodności biologicznej w bankach genów
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 MARIUSZ CHOJNOWSKI, ELŻBIETA KAPUSTA, WALDEMAR TREDER Wykorzystanie zasobów genowych roślin ogrodniczych w badaniach nad kiełkowaniem, spoczynkiem i starzeniem się nasion
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 ALEKSANDRA PIETRUSIŃSKA, MIROSŁAW TYRKA, KINGA SMOLIŃSKA, JERZY H. CZEMBOR Wykorzystywanie zasobów genowych w tworzeniu nowych odmian pszenic uprawnych
PDF
Biuletyn IHAR 2018 283 BOGUSŁAW ŁAPIŃSKI Owies w krzyżowaniach międzygatunkowych
PDF