Repozytorium

Nazwa
czasopisma
Rok
wydania
Numer
wydania
Autor/zy
artykułu
Tytuł
artykułu
Treść
abstraktu
Rodzaj
artykułu
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 DOMINIKA BOGUSZEWSKA-MAŃKOWSKA, KRYSTYNA ZARZYŃSKA, KRZYSZTOF TREDER, BOGUMIŁA ZACHARZEWSKA Badania tolerancji odmian ziemniaka na stresy abiotyczne w świetle postępujących zmian klimatycznych
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 BOGDAN FLIS, BEATA TATROWSKA Analiza interakcji genotypowo-środowiskowej w odniesieniu do wybranych cech użytkowych ziemniaka jadalnego w różnych systemach uprawy
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 RENATA LEBECKA, ZOFIA MURAWSKA, KATARZYNA SZAJKO, JANUSZ DĘBSKI, MICHAŁ KISTOWSKI, WALDEMAR MARCZEWSKI, EWA ZIMNOCH-GUZOWSKA Badania ekspresji i genetyczna charakterystyka odporności na bakterie Dickeya solani w wyróżnionych źródłach odporności w ziemniaku na poziomie diploidalnym
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 DOROTA MILCZAREK, BOGDAN FLIS Wyróżnianie form ziemniaka o złożonej odporności na mątwiki atakujące ziemniak przy wykorzystaniu metod konwencjonalnych i molekularnych. Charakterystyka nowego źródła odporności na Globodera pallida znalezionego w Solanum gourlayi
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 DOROTA MICHAŁOWSKA, AGNIESZKA PRZEWODOWSKA, WŁODZIMIERZ PRZEWODOWSKI, PAULINA BURYŁO Eliminacja patogenów niekwarantannowych (bakterie endogenne i wirusy) oraz kontrola zdrowotności roślin ziemniaka w banku in vitro
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 BEATA TATAROWSKA, BOGDAN FLIS, IWONA-WASILEWICZ FLIS Wyróżnianie i charakterystyka tetraploidalnych form ziemniaka odpornych na wirusy M i S ziemniaka z wykorzystaniem selekcji metodami konwencjonalnymi i markerami molekularnymi
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 KRZYSZTOF TREDER, MATEUSZ MIELCZAREK, ANNA PAWŁOWSKA, BOGUMIŁA ZACHARZEWSKA, MARIA FEDCZAK Opracowanie czułych metod wykrywania najważniejszych wirusów ziemniaka
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 WŁODZIMIERZ PRZEWODOWSKI, KATARZYNA SALAMOŃSKA, DOROTA SZAREK, DOROTA MICHAŁOWSKA, WIOLETA STOCHŁA, AGNIESZKA PRZEWODOWSKA, GRZEGORZ GRYŃ, MILENA PIETRASZKO, KATARZYNA FRANKE Badania nad opracowaniem metod selektywnej izolacji oraz czułej identyfikacji bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus w trudnych diagnostycznie próbach środowiskowych
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 DARIUSZ GRZEBELUS, GABRIELA MACHAJ, ALICJA MACKO-PODGÓRNI, KORNELIA KWOLEK, RAFAŁ BARAŃSKI, WOJCIECH WESOŁOWSKI, MARCELINA WAJDZIK, ANNA SZLACHTOWSKA, BEATA DOMNICZ, PRZEMYSŁAW GIERSKI, MAREK SZKLARCZYK Opracowanie metod globalnej analizy polimorfizmów w genomie buraka cukrowego
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 SANDRA CICHORZ, MAŁGORZATA MALICKA, MARIA GOŚKA Badania nad mechanizmami warunkującymi proces embriogenezy gametycznej u buraka cukrowego
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 MAREK SZKLARCZYK, WOJCIECH WESOŁOWSKI, MARCELINA WAJDZIK, ANNA SZLACHTOWSKA, BEATA DOMNICZ, ANNA BURDA Analiza czynników genetycznych związanych z przywracaniem płodności roślin buraka ćwikłowego
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 GRZEGORZ BARTOSZEWSKI, RENATA SŁOMNICKA, HELENA OLCZAK-WOLTMAN, ALEKSANDRA KORZENIEWSKA, TERESA GAŁECKA, KAROLINA KAŹMIŃSKA, KATARZYNA NIEMIROWICZ-SZCZYTT Doskonalenie ogórka (Cucumis sativus L.) pod względem odporności na kanciastą plamistość
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 URSZULA KŁOSIŃSKA, MARZENA NOWAKOWSKA, WOJCIECH SZCZECHURA, KATARZYNA NOWAK, WALDEMAR TREDER, KRZYSZTOF KLAMKOWSKI, KATARZYNA WÓJCIK Opracowanie genetycznych, fizjologicznych i biochemicznych podstaw tolerancji ogórka na stres niedoboru wody
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 MAŁGORZATA CZERNICKA, KINGA KĘSKA, MAREK SZKLARCZYK, MICHAŁ DZIURKA, ANNA KOŁTON, IWONA KAMIŃSKA, URSZULA PIENIĄŻEK, DOROTA CHACHLOWSKA Analiza wpływu hipoksji na zwiększenie tolerancji na stresy u pomidora (Lycopersicon esculentum L.) i ogórka (Cucumis sativus L.)
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 WOJCIECH SZCZECHURA, MARZENA NOWAKOWSKA, URSZULA KŁOSIŃSKA, KATARZYNA NOWAK, KRZYSZTOF RUTKOWSKI Badania cytologicznych i biochemicznych mechanizmów odporności roślin w patosystemach pomidor — Phytophthora infestans oraz ogórek — Pseudoperonospora cubensis
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 MARZENA NOWAKOWSKA, URSZULA KŁOSIŃSKA, KATARZYNA NOWAK, WOJCIECH SZCZECHURA Badania nad opracowaniem molekularnej metody identyfikacji genów warunkujących ważne cechy użytkowe pomidora
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 URSZULA KŁOSIŃSKA, MARZENA NOWAKOWSKA, WOJCIECH SZCZECHURA, KATARZYNA NOWAK, WALDEMAR TREDER, KRZYSZTOF KLAMKOWSKI, KATARZYNA WÓJCIK Analiza genetycznych i biochemicznych podstaw tolerancji cebuli (Allium cepa L.) na stres niedoboru wody
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 DARIUSZ GRZEBELUS, ALICJA MACKO-PODGÓRNI, KATARZYNA STELMACH, KORNELIA KWOLEK, DARIUSZ KADŁUCZKA, ZBIGNIEW GAJEWSKI, RAFAŁ BARAŃSKI Opracowanie i wykorzystanie wysokowydajnych technik selekcji genomowej w doskonaleniu warzyw
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 MAREK SZKLARCZYK, WOJCIECH WESOŁOWSKI, MARCELINA WAJDZIK, ANNA SZLACHTOWSKA, BEATA DOMNICZ, STEFAN STOJAŁOWSKI Identyfikacja genów odpowiedzialnych za przywracanie płodności i samozgodność u wybranych roślin warzywnych
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 EWA GRZEBELUS, MAREK SZKLARCZYK, RAFAŁ BARAŃSKI, ANETA MALEC Transfer cytoplazmatycznej męskiej sterylności poprzez somatyczną hybrydyzację u marchwi
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 ADELA ADAMUS, AGNIESZKA KIEŁKOWSKA, MAREK SZKLARCZYK Wykorzystanie metod biotechnologicznych do poszerzenia zmienności genetycznej warzyw kapustnych
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 PIOTR KAMIŃSKI, MAŁGORZATA PODWYSZYŃSKA, AGNIESZKA MARASEK-CIOŁAKOWSKA, MICHAŁ STARZYCKI, ELŻBIETA STARZYCKA-KORBAS Otrzymanie nowej zmienności genetycznej warzyw kapustowatych przy wykorzystaniu krzyżowań oddalonych w rodzaju Brassica
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 WOJCIECH ŚWIĘCICKI, MAGDALENA GAWŁOWSKA, ANDRZEJ GÓRNY, DOMINIKA RATAJCZAK, ALICJA NIEWIADOMSKA, LECH BOROS Identyfikacja rejonów w genomie grochu, warunkujących wybrane parametry sprawności fizjologicznej, jako istotnego elementu odporności na stresy abiotyczne
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 JERZY NAWRACAŁA, DANUTA KURASIAK-POPOWSKA, AGNIESZKA KACZMAREK Analiza bioróżnorodności zasobów genowych soi przydatnej do hodowli w warunkach klimatycznych Polski i opracowanie metodyki krzyżowania międzygatunkowego Glycine max × Glycine soja
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 JERZY NAWRACAŁA, MICHAŁ KSIĄŻKIEWICZ, DANUTA KURASIAK-POPOWSKA, JANETTA NIEMANN, SANDRA RYCHEL, AGNIESZKA TOMKOWIAK, DOROTA WEIGT, BOGDAN WOLKO Identyfikacja układów allelicznych genów fotoneutralności i wczesności oraz opracowanie metodyki otrzymywania roślin homozygotycznych u soi
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 RENATA GALEK, BARTOSZ KOZAK, DARIUSZ ZALEWSKI, EWA SAWICKA-SIENKIEWICZ, ADELA ADAMUS, AGNIESZKA KIEŁKOWSKA Badania nad gametyczną embriogenezą u Lupinus angustifolius L. — indukcja haploidów i analiza genetycznego podłoża tego procesu
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 MICHAŁ KSIĄŻKIEWICZ, PIOTR PLEWIŃSKI, SANDRA RYCHEL, MAGDALENA TOMASZEWSKA, ANETA SAWIKOWSKA, WOJCIECH BIELSKI, BARBARA NAGANOWSKA, BOGDAN WOLKO Cecha wczesności kwitnienia u łubinu białego i łubinu żółtego — podstawy genetyczne i molekularne
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 WOJCIECH RYBIŃSKI, WOJCIECH ŚWIĘCICKI, PAWEŁ BARZYK Analiza zmienności genetycznej i piramidyzacja genów warunkujących cechy użytkowe łubinu białego
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 WOJCIECH ŚWIĘCICKI, MAGDALENA KROC, PAWEŁ BARZYK, KATARZYNA CZEPIEL, PAULINA WILCZURA1 Identyfikacja i sposób dziedziczenia genów warunkujących odporność na choroby grzybowe i niską zawartość alkaloidów w doskonaleniu wartości użytkowej łubinów, ze szczególnym uwzględnieniem łubinu żółtego
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 MARCIN PRZYBYŚ, URSZULA SKOMRA, GRAŻYNA KORBECKA-GLINKA Występowanie dotychczas niemonitorowanych wirusów (HpLV, ArMV) i wiroidów (HpSVd, AFCVd, CBCVd) na plantacjach produkcyjnych chmielu w Polsce
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 ELŻBIETA CZEMBOR, WŁODZIMIERZ MAJTKOWSKI, JAN SCHMIDT, SEWERYN FRASIŃSKI, DAMIAN MARCINIAK Gromadzenie i ocena kolekcji ekotypów traw wieloletnich z uwzględnieniem cech warunkujących ich wykorzystanie na cele alternatywne
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 ARKADIUSZ KOSMALA, ADAM AUGUSTYNIAK, DAWID PERLIKOWSKI, IZABELA PAWŁOWICZ, WŁODZIMIERZ ZWIERZYKOWSKI, AGNIESZKA PŁAŻEK, EUGENIUSZ PASZKOWSKI Identyfikacja genów związanych z ekspresją zimotrwałości i tolerancji suszy u form introgresywnych Lolium multiflorum/Festuca arundinacea
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 GRZEGORZ ŻUREK, DANUTA MARTYNIAK, KAMIL PROKOPIUK, AGNIESZKA RACHWALSKA, EUGENIUSZ PASZKOWSKI, MACIEJ JURKOWSKI Badanie cech warunkujących zawiązywanie nasion, ich jakość oraz plon w wybranych gatunkach traw wieloletnich
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 MAŁGORZATA KORBIN, SYLWIA KELLER-PRZYBYŁKOWICZ, AGNIESZKA MASNY, BOGUSŁAWA IDCZAK, KRYSTYNA STRĄCZYŃSKA Badania nad saturacją mapy genetycznej ‘Elsanta’ × ‘Senga Sengana’ pod kątem lokalizacji genów sprzężonych z ważnymi cechami użytkowymi truskawki (Fragaria × ananassa)
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 AGNIESZKA MASNY, MONIKA MIESZCZAKOWSKA-FRĄC, ANITA KURAS, EDWARD ŻURAWICZ, MAŁGORZATA KORBIN Badania nad możliwością zwiększenia zawartości składników bioaktywnych w owocach truskawki na drodze hybrydyzacji wewnątrzi międzygatunkowej w obrębie rodzaju Fragaria
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 STANISŁAW PLUTA, DANUTA KUCHARSKA, ŁUKASZ SELIGA Ocena potencjału genetycznego wybranych genotypów borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) w oparciu o czynnikowy układ krzyżowań
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 AGNIESZKA MASNY, DANUTA KUCHARSKA, MONIKA MIESZCZAKOWSKA-FRĄC, ANITA KURAS, EDWARD ŻURAWICZ Badania nad możliwością poszerzenia zmienności genetycznej maliny właściwej (Rubus idaeus) pod względem pory dojrzewania i jakości owoców
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 DANUTA KUCHARSKA, DANUTA WÓJCIK, STANISŁAW PLUTA, ŁUKASZ SELIGA, LUCYNA OGÓREK, BARBARA WIOSNA, STANISŁAW BODEK Analiza czynników warunkujących organogenezę agrestu (Ribes grossularia L.) w kulturach in vitro i in vivo oraz ocena genetyczna i fenotypowa otrzymanego materiału
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 BOGUMIŁA BADEK, STANISŁAW PLUTA, MAŁGORZATA KORBIN Charakterystyka markerów molekularnych, sprzężonych z odpornością na wielkopąkowca porzeczkowego (Cecidophyopsis ribis)
PDF
Biuletyn IHAR 2019 286 SYLWIA KELLER-PRZYBYŁKOWICZ, MARIUSZ LEWANDOWSKI, MAŁGORZATA KORBIN Poszukiwanie regionów DNA sprzężonych z tolerancją wegetatywnych podkładek jabłoni na niskie temperatury poprzez analizę transkryptomu i ocenę stopnia polimorfizmu genów kandydujących
PDF