Zakład Bioenergetyki, Analiz Jakości i Nasiennictwa

Kierownik: prof. dr hab. inż Grzegorz Żurek
Z-ca Kierownika: dr hab. inż. Barbara Wiewióra, profesor Instytutu
Tel: 22 733 45 71
E-mail g.zurek@ihar.edu.pl

 1. Badanie zmienności cech użytkowych, doskonalenie metod hodowli oraz nasiennictwa traw oraz wytwarzanie materiałów wyjściowych do hodowli nowych odmian.
 2. Badania nad doborem roślin do zagospodarowania terenów o słabej wartości rolniczej oraz określenie możliwości wprowadzenia nowych odmian roślin wieloletnich i jednorocznych do uprawy w Polsce.
 3. Ocena potencjału plonotwórczego, jakości użytkowej oraz opracowanie podstaw agrotechniki wybranych gatunków roślin energetycznych dla ich wielokierunkowego wykorzystania w rolnictwie i w przemyśle (np. surowce do pozyskiwania energii odnawialnej, przemysł celulozowym i budowlany itp.).
 4. Ocena wartości technologicznej biomasy roślin lignocelulozowych.
 5. Badania nad połączeniem wysokiej wartości cech użytkowych z odpornością na stresy biotyczne i abiotyczne.
 6. Monitoring krajowego rynku nasiennego oraz ocena efektywności hodowli roślin i nasiennictwa, analizy ekonomicznej opłacalność upraw w praktyce rolniczej, przygotowywanie analiz i raportów dotyczących sektora hodowlano-nasiennego.
 7. Nasionoznawstwo roślin uprawnych oraz chwastów, identyfikacja morfologiczna nasion.
 8. Udział w pracach przechowalni KCRZG w zakresie oceny zdolności kiełkowania zgodnie z metodyką ISTA.
 9. Coroczne zespołowe tłumaczenie i wydawanie polskiej wersji przepisów ISTA oraz udział w międzynarodowych analizach porównawczych ISTA, prowadzenie szkoleń dla analityków nasiennych.
 10. Działalność usługowa dotycząca oceny różnych parametrów wartości siewnej: czystości, identyfikacji nasion chwastów zastrzeżonych, zdolności kiełkowania, wilgotności.
 11. Identyfikacja czynników chorobotwórczych przenoszonych przez nasiona roślin uprawnych, głównie zbóż i traw, badania związane z występowanie grzybów endofitycznych z rodzaju Epichloë w nasionach i roślinach traw.
 12. Kompleksowa ocena składu chemicznego oraz parametrów fizykochemicznych w zbożach, roślinach krzyżowych i bobowatych oraz innym materiale pochodzenia roślinnego.
 13. Określanie czynników determinujących wartość odżywczą, prozdrowotną i paszową płodów rolnych oraz oznaczanie zwartości endogennych substancji antyżywieniowych w materiale przeznaczonym do produkcji pasz.
 14. Ocena wartości odżywczej białka metodą bilansową z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych (szczur) oraz doskonalenie metod analizy substancji bioaktywnych w materiale roślinnym różnego pochodzenia, ocena wybranych parametrów wartości technologicznej ziarna pszenicy, pszenżyta i jęczmienia.
 15. Coroczne sprawozdanie z obrotu materiałem siewnym, korespondencja z COBORU, udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacji (Komitety nr 36 oraz 144) oraz działalność ekspercka i usługowa w wyżej podanym zakresie.
Imię Nazwisko e-mail Telefon
Grzegorz Żurek g.zurek@ihar.edu.pl 22 733 45 71
Barbara Wiewióra b.wiewiora@ihar.edu.pl 22 733 45 84
Anna Fraś a.fras@ihar.edu.pl 22 733 45 51
Danuta Martyniak d.martyniak@ihar.edu.pl 22 733 45 72
Elżbieta Małuszyńska e.maluszynska@ihar.edu.pl 22 733 45 89
Tadeusz Oleksiak t.oleksiak@ihar.edu.pl 22 733 45 80
Magdalena Wiśniewska m.wisniewska@ihar.edu.pl 22 733 45 08
Anna Kondej a.kondej@ihar.edu.pl 22 733 46 83
Dagmara Pacoń d.bronisz@ihar.edu.pl 22 733 46 85
Iga Grzeszczak i.grzeszczak@ihar.edu.pl 22 733 45 79
Krystyna Borucka k.borucka@ihar.edu.pl 22 733 45 92
Marlena Gzowska m.gzowska@ihar.edu.pl 22 733 45 08
Anna Wawer a.wawer@ihar.edu.pl 22 733 45 93
Jolanta Gryboś j.grybos@ihar.edu.pl 22 733 45 83
Gabriela Skowron g.skowron@ihar.edu.pl 22 733 45 73
Bożena Broda b.broda@ihar.edu.pl 22 733 45 90
Piotr Krawczyk   22 733 45 70
Halina Grzybowska   22 733 45 94
Zuzanna Gregulska z.gregulska@ihar.edu.pl 22 733 45 91
Katarzyna Kiebler k.kiebler@ihar.edu.pl 22 733 45 91

 

 

Aktualnie realizowane projekty naukowe i naukowo-wdrożeniowe:

 1. Działanie Współpraca:
 2. Dotacja Celowa MRiRW 2022:
  ​Zadania:
  • 3.5. Wyodrębnienie form roślin uprawnych o podwyższonej odporności na okresowe niedobory wody.
  • 3.10.  Monitoring rynku materiału siewnego roślin rolniczych w Polsce.
  • 3.12. Upowszechnianie wiedzy o aktualnych, obowiązujących metodach oceny nasion.
  • 4.1: Identyfikacja i opracowanie nowych krajowych wskaźników jednostkowych oraz zrównoważonych metod produkcji dla celów ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu w rolnictwie
  • 10.3. Rynek Ziemniaka 2022r.- produkcja nasienna
  • 10.3. Rynek nasion 2022r.
Galeria zdjęć: ( 16 )
Pliki do pobrania: