Zakład Biochemii i Biotechnologii

Kierownik: prof. dr hab. Piotr Bednarek
Tel. 22 733 45 33
E-mail p.bednarek@ihar.edu.pl

Zakład Biochemii i Biotechnologii realizuje prace badawcze, których celem jest analiza zjawisk zachodzących w gatunkach roślin użytkowych pod wpływem stresów abiotycznych oraz biotycznych na poziomie podstawowym, identyfikacja i opracowanie zależności czynników determinujących wystąpienie zachodzących zjawisk, opracowanie ich mechanizmów oraz wskazanie możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.


 1. Badania z zakresu embriologii eksperymentalnej i somatycznej embriogenezy. Poznanie na poziomie fizjologicznym, cytogenetycznym, biochemicznym, metabolitycznym, genetycznym, epigenetycznym oraz transkrypcyjno-translacyjnym procesów zachodzących w kulturach in vitro sprzyjających regeneracji roślin. Badanie roli czynników abiotycznych (takich jak światło czy jony metali, metabolity itd.) na regeneracje roślin na poziomie komórkowym przejawiające się u regenerantów i dziedziczone w cyklach generatywnych. Rozwijanie, na bazie podstaw teoretycznych funkcjonowania kultur in vitro, wydajnych metod regeneracji roślin użytkowych jako istotnego narzędzia do badań podstawowych oraz praktyki rolniczej.

 2. Rozwijanie teoretycznych podstaw szeroko rozumianej heterozji u rośli użytkowych ze szczególnym naciskiem na zjawiska zachodzące w systemach cytoplazmatyczno-jądrowej męskiej sterylności na przykładzie zbóż. Poszukiwanie modeli teoretycznych oraz praktycznych zjawiska. Opracowanie wydajnych metod selekcji materiałów roślinnych.

 3. Doskonalenie metod badawczych na rzecz hodowli roślin uprawnych, rozwijanie molekularnej platformy bioinformatycznej.

 4. Badanie uwarunkowań morfologicznych, fizjologicznych i genetycznych cech użytkowych, (w tym odporności na stresy biotyczne i abiotyczne) roślin rolniczych oraz badanie populacji ważnych gospodarczo patogenów grzybowych roślin użytkowych.

Imię Nazwisko e-mail Telefon wewnętrzny Inf. dodatkowe
Janusz Zimny j.zimny@ihar.edu.pl 22 733 45 21  
Jerzy H. Czembor j.h.czembor@ihar.edu.pl 22 733 46 52 CV w j. pol.
CV w j. ang.
Małgorzata Cyran m.cyran@ihar.edu.pl 22 733 45 39  
Elżbieta Kochańska-Czembor e.czembor@ihar.edu.pl 22 733 45 74  
Krystyna Rybka k.rybka@ihar.edu.pl 22 733 45 37  
Agnieszka Niedziela a.niedziela@ihar.edu.pl 22 733 45 35  
Anna Bilska-Kos a.bilska@ihar.edu.pl 22 733 45 41  
Sylwia Oleszczuk s.oleszczuk@ihar.edu.pl 22 733 45 23  
Renata Orłowska r.orlowska@ihar.edu.pl 22 733 45 38  
Wioletta Dynkowska w.dynkowska@ihar.edu.pl 22 733 45 36  
Seweryn Frasiński s.frasinski@ihar.edu.pl 22 733 45 77  
Marzena Wojciechowska m.wojciechowska@ihar.edu.pl 22 733 45 31  
Aneta Kisiela a.kisiela@ihar.edu.pl 22 733 45 77  
Aleksandra Zimny o.zimny@ihar.edu.pl 22 725 45 25  
Sławomir Bany s.bany@ihar.edu.pl 22 733 45 40  
Jolanta Kubiak j.kubiak@ihar.edu.pl 22 733 45 27  
Elżbieta Wnuk e.wnuk@ihar.edu.pl 22 733 45 77  
Małgorzata Siemiątkowska - 22 733 45 68  
Malgorzata Banok - 22 733 45 70  

 

 
 1. Publikacje Zakładu Biochemii i Biotechnologii
 1. Czasopisma recenzowane, ze współczynnikiem wpływu IF:
 • Niedziela, A., Wasiak, M., Wojciechowska, M., Orłowska, R., Dynkowska, W.M., Bany, S., Bednarek, P.T.  (2022) The 4R QTLs pollen fertility restoration in triticale with CMS Triticum timopheevii. Crop Science. 100 pkt MEiN, IF=2,76. https://doi.org/10.1002/csc2.20819 
 • Milarska, S.E., Androsiuk, P., Bednarek, P.T., Larson, K., Giełwanowska, I. (2022) Genetic variation of Cerastium alpinum L. from Babia Góra, a critically endangered species in Poland. Journal of Applied Genetics. 140 pkt MEiN, IF=2,65. https://doi.org/10.1007/s13353-022-00731-x 
 • Czembor, J.H.; Czembor, E. (2022) Genome-Wide Association Study of Agronomic Traits in European Spring Barley from Polish Gene Bank. Agronomy, 12:2135. 100 pkt MEiN, IF=3,95. https://doi.org/10.3390/agronomy12092135 
 • Pachota, K.A. (2022) Comparison of tissue culture-induced variation in triticale reenerants obtained by androgenesis and somatic embryogenesis. Cereal Research Communications. 20 pkt MEiN, IF=1,24. https://doi.org/10.1007/s42976-022-00300-2 
 • Waśkiewicz, A.; Muzolf-Panek, M.; Stępień, Ł.; Czembor, E.; Uwineza, P.A.; Górnaś, P.; Bryła, M. (2022) Variation in Tocochromanols Level and Mycotoxins Content in Sweet Maize Cultivars after Inoculation with Fusarium verticillioides and F. proliferatum. Foods, 11:2781. 100 pkt MEiN, IF=5,56. https://doi.org/10.3390/foods11182781
 • Orłowska, R., Zebrowski, J.,Zimny, J., Androsiuk, P., Bednarek, P.T. (2022) S-Adenosyl-L-Methionine andCu(II) Impact Green Plant Regeneration Efficiency. Cells,11, 2700. https://doi.org/10.3390/cells11172700
 • Pachota, K.A., Orłowska, R. (2022) Effect of copper and silver ions on sequence and DNA methylation changes in triticale regenerants gained via somatic embryogenesis. Journal of Applied Genetics, 140 pkt MEiN, IF=2,65. https://doi.org/10.1007/s13353-022-00717-9
 • Czembor, E., Kaczmarek, Z., Pilarczyk, W., Mańkowski, D.R., Czembor, J.H. (2022) Simulating Spring Barley Yield under Moderate Input Management System in Poland. Agriculture, 12:1091. 100 pkt MEiN, IF=3,41. https://doi.org/10.3390/agriculture12081091
 • Orłowska, R. (2022) Triticale doubled haploid plant regeneration factors linked by structural equation modeling. Journal of Applied Genetics, 140 pkt MEiN, IF=2,65. https://doi.org/10.1007/s13353-022-00719-7
 • Pachota, K.A.; Orłowska, R.; Bednarek, P.T. (2022) Medium composition affects the tissue culture‑induced variation in triticale regenerants. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC). 100 pkt. MEiN, IF=2,71. https://doi.org/10.1007/s11240-022-02327-z
 • Spyroglou, I., Rybka, K., Czembor, P., Piaskowska, D., Pernisová, M. & Matysik, P. (2022) Higher alterations in leaf fluorescence parameters of wheat cultivars predict more extensive necrosis in response to Zymoseptoria tritici. Plant Pathology, 00, 1–13. 140 pkt MEiN, IF=2,59. https://doi.org/10.1111/ppa.13569
 • Stefański P, Siedlarz-Slowacka P., Matysik P., Rybka K. (2022) Efficiency of LED Lamps used in cereal crop breeding greenhouse. International Journal of Agricultural and Biological Engineering, 15(2): 75–83. 70 pkt. MEiN, IF=2,03. https://doi.org/10.25165/j.ijabe.20221502.5775
 • Czembor J.H., Czembor E., Suchecki R., Watson-Haigh N.S. Genome-Wide Association Study for Powdery Mildew and Rusts Adult Plant Resistance in European Spring Barley from Polish Gene Bank. Agronomy, 2022, 12(1):7. 100 pkt MEiN, IF=3,417. https://doi.org/10.3390/agronomy12010007
 • Oleksiak, T., Spyroglou, I., Pacoń, D., Matysik, P., Pernisova, M., Rybka, K. Effect of drought on wheat production in Polnad between 1961 and 2019. Crop Science 2022, 1-6. 100 pkt MNiSW, IF=2,319. https://doi.org/10.1002/csc2.20690
 • Bilska-Kos, A.; Pietrusińska, A.; Suski, S.; Niedziela, A.; Linkiewicz, A.M.; Majtkowski, W.; Żurek, G.; Żebrowski, J. Cell Wall Properties Determine Genotype-Specific Response to Cold in Miscanthus × giganteus Plants. Cells 2022, 11(3), 547. 140 pkt. MNiSW, IF=6,600. https://doi.org/10.3390/cells11030547
 • Niedziela, A.; Domżalska, L.; Dynkowska, W.M.; Pernisová, M.; Rybka, K. Aluminum Stress Induces Irreversible Proteomic Changes in the Roots of the Sensitive but Not the Tolerant Genotype of Triticale Seedlings. Plants 2022, 11(2), 165. 70 pkt. MNiSW, IF=3,935. https://doi.org/10.3390/plants11020165
 • Orłowska, R.; Pachota, K.A.; Androsiuk, P.; Bednarek, P.T. Triticale Green Plant Regeneration Is Due to DNA Methylation and Sequence Changes Affecting Distinct Sequence Contexts in the Presence of Copper Ions in Induction Medium. Cells 2022, 11(1), 84. 140 pkt. MNiSW, IF=6,600. https://doi.org/10.3390/cells11010084
 • Martyniak, D.; Prokopiuk, K.; Żurek, G.; Rybka, K. (2022) Measuring fluorescence as a means to evaluate the physiological reaction to growth retardant applied to manage turf. Agronomy. 100 pkt. MEiN, IF=3,95. https://doi.org/10.3390/agronomy12081776
 • Bednarek, P.T.; Orłowska, R.; Mańkowski, D.R.; Zimny, J.; Kowalczyk, K.; Nowak, M.; Żebrowski, J. (2022) Glutathione and copper ions as critical factors of green plant regeneration efficiency of triticale in vitro anther culture. Frontiers in Plant Science, 13:926305. 100 pkt. MEiN, IF=6,63. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.926305
 1.  Projekty realizowane w Zakładzie Biochemii i Biotechnologii
Pliki do pobrania: