Zakład Biologii Stosowanej

Kierownik: dr hab. Paweł Czembor, prof. Instytutu
Tel. 22 733 45 55
E-mail p.czembor@ihar.edu.pl
Z-ca Kierownika: dr hab. Jarosław Przetakiewicz
Tel. 22 7334 625, 639
E-mail j.przetakiewicz@ihar.edu.pl

 


Zespół badawczy dr hab. Pawła Czembora, prof. Instytutu

 • Dr hab. Dariusz Mańkowski, prof. Instytutu
 • Dr Urszula Piechota, adiunkt
 • Dr Magdalena Radecka-Janusik, adiunkt
 • Mgr Dominika Piaskowska, asystent
 • Mgr Piotr Słowacki, asystent
 • Mgr Magdalena Pałuba, wsparcie techniczne

Zespół badawczy dr Romana Warzechy, adiunkt

 • Mgr Monika Żurek, asystent
 • Barbara Kamińska, wsparcie techniczne
 • Dariusz Wołkow, wsparcie techniczne

Zespół badawczy dr Piotra Ochodzkiego, adiunkt

 • Dr hab. Tomasz Góral, adiunkt
 • Elżbieta Dąbrowska, wsparcie techniczne
 • Sylwia Liśkiewicz, wsparcie techniczne
 • Monika Skonieczna, wsparcie techniczne

Zespół badawczy dr hab. Jarosława Przetakiewicza, adiunkt

 • Dr Anna Podlewska-Przetakiewicz, adiunkt
 • Monika Aleksandrowicz, wsparcie techniczne
 • Agnieszka Milczarek, wsparcie techniczne

 1. Analiza genetyczna i molekularna odporności na choroby pszenicy i pszenżyta (rdza żółta, brunatna i źdźbłowa, septorioza paskowana liści, mączniak prawdziwy i fuzarioza kłosów) oraz jęczmienia (rdza liściowa i mączniak).
 2. Badanie zdolności chorobotwórczych wybranych grzybów nekrotroficznych i biotroficznych takich jak Blumeria graminis (na jęczmieniu, pszenicy i pszenżycie), Puccinia triticina (na pszenicy i pszenżycie), P. striiformis f.sp. tritici (na pszenicy i pszenżycie), P. hordei (na jęczmieniu) oraz Zymoseptoria tritici (na pszenicy i pszenżycie) i Fusarium spp. (na pszenicy, pszenżycie i kukurydzy).
 3. Analiza zawartości metabolitów roślinnych i grzybowych (mikotoksyn i in.) w ziarnie zbóż i kukurydzy metodami ELISA, GC, HPLC, LC/MS.
 4. Poszerzanie i analiza zmienności genetycznej zbóż i kukurydzy oraz opracowywanie i wdrażanie metod hodowli dla głównych gatunków rolniczych opartych o genomikę, fenomikę i bioinformatykę.
 5. Rozwój istniejących oraz opracowywanie i implementacja nowych metod matematyczno-statystycznych gromadzenia, przetwarzania i analizy danych dla biologicznych układów doświadczalnych, w tym hodowli roślin.
 6. Opracowywanie i wdrażanie systemów hodowli mieszańcowej kukurydzy, pszenżyta, pszenicy i żyta opartych o cytoplazmatyczno-genową męską niepłodność.
 7. Indukowanie haploidów matecznych i wytwarzanie linii podwojonych haploidów kukurydzy.
 8. Prowadzenie badań na potrzeby rolnictwa ekologicznego w zakresie nasiennictwa, uprawy i doboru odmian zbóż i kukurydzy.
 9. Prowadzenie doświadczeń polowych z odmianami mieszańcowymi kukurydzy (F1) na różne cele użytkowania.
 10. Synchytrium endobioticum – identyfikacja patotypów oraz ocena odporności genotypów ziemniaka na różne patotypy grzyba.
 11. Globodera rostochiensis i G. pallida – identyfikacja patotypów oraz ocena odporności genotypów ziemniaka na różne patotypy mątwika ziemniaczanego i agresywnego.
Imię Nazwisko E-mail Telefon
Monika Aleksandrowicz   22 7334 632
Paweł Czembor p.czembor@ihar.edu.pl 22 7334 555
Elżbieta Dąbrowska   22 7334 635, 680
Tomasz Góral t.góral@ihar.edu.pl 22 7334 636
Barbara Kamińska   22 7334 566
Sylwia Liśkiewicz  
Dariusz Mańkowski d.mankowski@ihar.edu.pl 22 7334 581
Agnieszka Milczarek   22 7334 639
Piotr Ochodzki p.ochodzki@ihar.edu.pl 22 7334 637
Magdalena Pałuba  m.paluba@ihar.edu.pl 22 7334 554
Dominika Piaskowska d.piaskowska@ihar.edu.pl 22 7334 515
Urszula Piechota u.piechota@ihar.edu.pl 22 7334 554
Anna Podlewska-Przetakiewicz a.przetakiewicz@ihar.edu.pl 22 7334 638, 632
Jarosław Przetakiewicz j.przetakiewicz@ihar.edu.pl 22 7334 625, 639
Magdalena Radecka-Janusik m.radecka-janusik@ihar.edu.pl 22 7334 554
Monika Skonieczna   22 7334 635, 680
Piotr Słowacki p.slowacki@ihar.edu.pl 22 7334 554
Roman Warzecha r.warzecha@ihar.edu.pl 22 7334 562, 566
Dariusz Wołkow   22 7334 566
Monika Żurek m.zurek@ihar.edu.pl 22 7334 561, 566
Agnieszka Drąg a.potera@ihar.edu.pl 22 733 46 39
Oliwia Ceglińska o.ceglinska@ihar.edu.pl 22 733 46 39

 


Najważniejsze publikacje wydane w 2021 r.

 • Adamczewska-Sowińska, K., Sowiński, J., Anioł, M., Ochodzki, P., Warzecha, R. (2021). The Effect of Polyethylene Film and Polypropylene Non-Woven Fabric Cover on Cobs Parameters and Nutritional Value of Two Sweet Maize (Zea mays L. var. saccharata Bailey) Hybrids. Agronomy, 11(3), 1-18. doi: 10.3390/agronomy11030539
 • Bednarek, P., Orłowska, R., Mańkowski, D., Oleszczuk, S., Żebrowski, J. (2021). Structural Equation Modeling (SEM) Analysis of Sequence Variation and Green Plant Regeneration via Anther Culture in Barley. Cells, 10(10), 2774. doi: 10.3390/cells10102774
 • Czajowski, G., Kosman, E., Słowacki, P., Park, R., Czembor, P. (2021). Pathogenic and genetic diversity of Puccinia triticina from triticale in Poland between 2012 and 2015. Plant Pathology, 70(9), 2148-2164. doi: 10.1111/ppa.13450
 • Czajowski, G., Kosman, R., Słowacki, P., Park, R.F., Czembor, P. (2021). Assessing new SSR markers for utility and informativeness in genetic studies of brown rust fungi on wheat, triticale, and rye. Plant Pathology, 70(5), 1110–1122. https://doi.org/10.1111/ppa.13347
 • Góral, T., Wiśniewska, H., Ochodzki, P., Twardawska, A., Walentyn-Góral, D. (2021). Resistance to Fusarium Head Blight, Kernel Damage, and Concentration of Fusarium Mycotoxins in Grain of Winter Triticale (x Triticosecale Wittmack) Lines. Agronomy, 11, 16, doi: 10.3390/agronomy11010016
 • Lebecka, R., Wasilewicz-Flis, I., Mańkowski, D. (2021). Diploid Potato Germplasm with Resistance to Dickeya solani. Potato Research, 3, 375-385. doi: 10.1007/s11540-020-09482-w
 • Marzec-Schmidt, K., Börjesson, T., Suproniene, S., Jędryczka, M., Janavičienė, S., Góral, T., Karlsson, I., Kochiieru, Y., Ochodzki, P., Mankevičienė, A., Piikki, K. (2021). Modelling the Effects of Weather Conditions on Cereal Grain Contamination with Deoxynivalenol in the Baltic Sea Region. Toxins, 11, 737. doi: 10.3390/toxins13110737
 • Michalski, K., Hertig, C., Mańkowski, D., Kumlehn, J., Zimny, J., Linkiewicz, A. (2021). Functional Validation of cas9/guideRNA Constructs for Site-Directed Mutagenesis of Triticale ABA8′OH1 loci. International Journal of Molecular Sciences, 13, 7038. doi: 10.3390/ijms22137038
 • Milczarek, D., Podlewska-Przetakiewicz, A., Plich, J., Tatarowska, B., Flis, B. (2021). The relations of broad nematode resistance to quality characteristics as a consequence of marker-assisted selection in potato breeding programs. Breeding Science, 71(5), 609-614. doi: 10.1270/jsbbs.20121
 • Ochodzki, P., Twardawska, A., Wiśniewska, H., Góral, T. (2021). Resistance to Fusarium Head Blight, Kernel Damage, and Concentrations of Fusarium Mycotoxins in the Grain of Winter Wheat Lines. Agronomy, 11(9), 1690. doi: 10.3390/agronomy11091690
 • Piaskowska, D., Piechota, U., Radecka-Janusik, M., Czembor, P. (2021). QTL Mapping of Seedling and Adult Plant Resistance to Septoria Tritici Blotch in Winter Wheat cv. Mandub (Triticum aestivum L.). Agronomy, 6, 1108. doi: 10.3390/agronomy11061108
 • Śliwińska, A., Orłowska, R., Mańkowski, D., Sykłowska-Baranek, K., Pietrosiuk, A., Białek, A. (2021). Comparative Study of the Genetic and Biochemical Variability of Polyscias filicifolia (Araliaceae) Regenerants Obtained by Indirect and Direct Somatic Embryogenesis as a Source of Triterpenes. International Journal of Molecular Sciences, 22(11), 5752. doi: 10.3390/ijms22115752
 • Tkaczyk, A., Jedziniak, P., Zielonka, Ł., Ochodzki, P., Rudawska, A., Dąbrowski, M. (2021). Biomarkers of Deoxynivalenol, Citrinin, Ochratoxin A and Zearalenone in Pigs after Exposure to Naturally Contaminated Feed Close to Guidance Values. Toxins, 13(11), 1-17. doi: 10.3390/toxins13110750

Aktualnie realizowane projekty:

 • 2018-2022. Współwykonawca projektu dr hab. P. Czembor, prof. Instytutu: RustWatch: europejski system wczesnego ostrzegania dla rdzy pszenicy. Program Horyzont 2020, Komisja Europejska, H2020-SFS-2017-2 – 773311.
 • 2021-2027. Kierownik projektu dr hab. P. Czembor, prof. Instytutu: Septorioza paskowana liści pszenicy (Zymoseptoria tritici): struktura populacji grzyba, identyfikacja loci odporności w pszenicy oraz wprowadzenie efektywnych genów odporności do materiałów hodowlanych. Badania Podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • 2021-2027. Kierownik projektu dr hab. P. Czembor, prof. Instytutu: Rdza żółta (Puccinia striiformis f. sp. tritici): struktura populacji grzyba, identyfikacja loci odporności w pszenicy zwyczajnej, pszenicy durum i pszenżycie oraz wprowadzenie efektywnych genów odporności do materiałów hodowlanych. Badania Podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • 2021. Kierownik projektu dr inż. Roman Warzecha: Opracowanie technologii produkcji nasion pszenicy ozimej orkisz i pszenżyta ozimego dla gospodarstw ekologicznych - wytyczne dla prowadzenia ekologicznych plantacji nasiennych roślin rolniczych. Badania podstawowe na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie upraw polowych metodami ekologicznymi, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • 2021-2025. Kierownik zadania dr inż. Roman Warzecha: Zachowanie ex situ zasobów genowych kukurydzy. Dotacja Celowa, Ochrona roślinnych zasobów genowych roślin rolniczych (obszar). Dotacja Celowa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • 2021-2025 Kierownik zadania dr inż. Roman Warzecha: Rośliny zbożowe. Identyfikacja i opracowanie nowych krajowych wskaźników jednostkowych oraz zrównoważonych metod produkcji dla celów ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu w rolnictwie (obszar). Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi.
 • 2021-2025. Kierownik zadania dr Piotr Ochodzki: Dobór odmian kukurydzy do różnych celów użytkowania w ramach Ekologicznego Doświadczalnictwa odmianowego. Dotacja Celowa, Rolnictwo Ekologiczne (obszar), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • 2021-2025. Kierownik zadania dr hab. P. Czembor, prof. Instytutu: Nowe źródła genetyczne i celowane markery molekularne dla hodowli odpornościowej jęczmienia. Dotacja Celowa, Hodowla i Nasiennictwo Roślin Rolniczych (obszar), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • 2021-2025. Kierownik zadania dr hab. Jarosław Przetakiewicz: Określanie patotypów agrofagów na potrzeby kontroli wykonywanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Dotacja Celowa, Ochrona roślin (obszar), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • 2021-2024. Kierownik projektu dr Jarosław Plich (IHAR-PIB O/Młochów), współwykonawca dr Jarosław Przetakiewicz. Wykorzystanie genu Sen2 do hodowli nowych odmian ziemniaka kompleksowo odpornych na wirtulentne patotypy raka ziemniaka. Projekt badawczy TANGO-IV-B/0001/2019-00 w ramach konkursu „TANGO 4”.
 • 2021-2022. Lider projektu: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Konsorcjant: IHAR-PIB w Radzikowie (kierownik: dr hab. Magdalena Szechyńska-Hebda; współwykonawcy: dr hab. Tomasz Góral, dr Roman Warzecha, dr Piotr Ochodzki, dr hab. Paweł Czembor, mgr Dominika Piaskowska, inż. Ewa Bartosiak). Działanie Operacyjne 00034.DDD.6509.00107.2019.07 „TELEDIS” w ramach programu „PROW 2014-2020”.

Nagrody i wyróżnienia

 • Dr Roman Warzecha wyróżniony okolicznościowym medalem „AGROBIZNESMEN ROKU 30 - lecie 1991-2020 AGROPRZEDSIĘBIORCA RP”, podczas uroczystej gali z okazji „30-lecia Konkursu Agroprzedsiębiorca RP”, Warszawa, Belweder 29 lipca 2021 r.
 • Krajowe DNI POLA Minikowo 2021 - „Wyróżnienie dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego za prezentację podczas Krajowych Dni Pola Minikowo 2021 Kolekcji Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych i odmian badanych w ramach projektu AGROBANK”. Podpisał dr Ryszard Zarudzki Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie 19 - 20 czerwca 2021 r. Wystawę organizował i reprezentował Instytut dr Piotr Ochodzki.
Galeria zdjęć: ( 28 )