Zakład Biologii Stosowanej

Kierownik: dr hab. Paweł Czembor, prof. Instytutu
Tel. 22 733 45 55
E-mail p.czembor@ihar.edu.pl
Z-ca Kierownika: dr hab. Jarosław Przetakiewicz
Tel. 22 7334 625, 639
E-mail j.przetakiewicz@ihar.edu.pl

 


Zespół badawczy dr hab. Pawła Czembora, prof. Instytutu

 • Dr hab. Dariusz Mańkowski, prof. Instytutu
 • Dr Urszula Piechota, adiunkt
 • Dr Magdalena Radecka-Janusik, adiunkt
 • Mgr Dominika Piaskowska, asystent
 • Mgr Piotr Słowacki, asystent
 • Dr Grzegorz Czajowski, starszy specjalista
 • Julia Góral, wsparcie techniczne
 • Dorota Krauze, wsparcie techniczne
 • Mgr Magdalena Pałuba, wsparcie techniczne
 • Teresa Wieczorek, wsparcie techniczne
 • Janina Włoszczewska, wsparcie techniczne

Zespół badawczy dr Romana Warzechy, adiunkt

 • Mgr Monika Żurek, asystent
 • Inż. Ewa Bartosiak, wsparcie techniczne
 • Barbara Kamińska, wsparcie techniczne
 • Tomasz Lubas, wsparcie techniczne
 • Dariusz Wołkow, wsparcie techniczne

Zespół badawczy dr Piotra Ochodzkiego, adiunkt

 • Dr hab. Tomasz Góral, adiunkt
 • Elżbieta Dąbrowska, wsparcie techniczne
 • Sylwia Liśkiewicz, wsparcie techniczne
 • Monika Skonieczna, wsparcie techniczne

Zespół badawczy dr hab. Jarosława Przetakiewicza, adiunkt

 • Dr Anna Podlewska-Przetakiewicz, adiunkt
 • Monika Aleksandrowicz, wsparcie techniczne
 • Danuta Kuczara, wsparcie techniczne
 • Agnieszka Milczarek, wsparcie techniczne

 1. Analiza genetyczna i molekularna odporności na choroby pszenicy i pszenżyta (rdza żółta, brunatna i źdźbłowa, septorioza paskowana liści, mączniak prawdziwy i fuzarioza kłosów) oraz jęczmienia (rdza liściowa i mączniak).
 2. Badanie zdolności chorobotwórczych wybranych grzybów nekrotroficznych i biotroficznych takich jak Blumeria graminis (na jęczmieniu, pszenicy i pszenżycie), Puccinia triticina (na pszenicy i pszenżycie), P. striiformis f.sp. tritici (na pszenicy i pszenżycie), P. hordei (na jęczmieniu) oraz Zymoseptoria tritici (na pszenicy i pszenżycie) i Fusarium spp. (na pszenicy, pszenżycie i kukurydzy).
 3. Analiza zawartości metabolitów roślinnych i grzybowych (mikotoksyn i in.) w ziarnie zbóż i kukurydzy metodami ELISA, GC, HPLC, LC/MS.
 4. Poszerzanie i analiza zmienności genetycznej zbóż i kukurydzy oraz opracowywanie i wdrażanie metod hodowli dla głównych gatunków rolniczych opartych o genomikę, fenomikę i bioinformatykę.
 5. Rozwój istniejących oraz opracowywanie i implementacja nowych metod matematyczno-statystycznych gromadzenia, przetwarzania i analizy danych dla biologicznych układów doświadczalnych, w tym hodowli roślin.
 6. Opracowywanie i wdrażanie systemów hodowli mieszańcowej kukurydzy, pszenżyta, pszenicy i żyta opartych o cytoplazmatyczno-genową męską niepłodność.
 7. Indukowanie haploidów matecznych i wytwarzanie linii podwojonych haploidów kukurydzy.
 8. Prowadzenie badań na potrzeby rolnictwa ekologicznego w zakresie nasiennictwa, uprawy i doboru odmian zbóż i kukurydzy.
 9. Prowadzenie doświadczeń polowych z odmianami mieszańcowymi kukurydzy (F1) na różne cele użytkowania.
 10. Synchytrium endobioticum – identyfikacja patotypów oraz ocena odporności genotypów ziemniaka na różne patotypy grzyba.
 11. Globodera rostochiensis i G. pallida – identyfikacja patotypów oraz ocena odporności genotypów ziemniaka na różne patotypy mątwika ziemniaczanego i agresywnego.
Imię Nazwisko E-mail Telefon
Monika Aleksandrowicz   22 7334 632
Ewa Bartosiak e.bartosiak@ihar.edu.pl 22 7334 561, 566
Grzegorz Czajowski g.czajowski@ihar.edu.pl 22 7334 515
Paweł Czembor p.czembor@ihar.edu.pl 22 7334 555
Elżbieta Dąbrowska   22 7334 635, 680
Tomasz Góral t.góral@ihar.edu.pl 22 7334 636
Julia Góral   22 7334 554
Barbara Kamińska   22 7334 566
Dorota Krauze   22 7334 560
Danuta Kuczara   22 7334 639
Sylwia Liśkiewicz   22 7334 663
Tomasz Lubas   22 7334 561, 566
Dariusz Mańkowski d.mankowski@ihar.edu.pl 22 7334 581
Agnieszka Milczarek   22 7334 639
Piotr Ochodzki p.ochodzki@ihar.edu.pl 22 7334 637
Magdalena Pałuba  m.paluba@ihar.edu.pl 22 7334 554
Dominika Piaskowska d.piaskowska@ihar.edu.pl 22 7334 515
Urszula Piechota u.piechota@ihar.edu.pl 22 7334 554
Anna Podlewska-Przetakiewicz a.przetakiewicz@ihar.edu.pl 22 7334 638, 632
Jarosław Przetakiewicz j.przetakiewicz@ihar.edu.pl 22 7334 625, 639
Magdalena Radecka-Janusik m.radecka-janusik@ihar.edu.pl 22 7334 554
Monika Skonieczna   22 7334 635, 680
Piotr Słowacki p.slowacki@ihar.edu.pl 22 7334 554
Roman Warzecha r.warzecha@ihar.edu.pl 22 7334 562, 566
Teresa Wieczorek t.wieczorek@ihar.edu.pl 22 7334 560
Janina Włoszczewska   22 7334 560, 567
Dariusz Wołkow   22 7334 566
Monika Żurek m.zurek@ihar.edu.pl 22 7334 561, 566

 


Najważniejsze publikacje wydane w 2021 r.

 • Adamczewska-Sowińska, K., Sowiński, J., Anioł, M., Ochodzki, P., Warzecha, R. (2021). The Effect of Polyethylene Film and Polypropylene Non-Woven Fabric Cover on Cobs Parameters and Nutritional Value of Two Sweet Maize (Zea mays L. var. saccharata Bailey) Hybrids. Agronomy, 11(3), 1-18. doi: 10.3390/agronomy11030539
 • Bednarek, P., Orłowska, R., Mańkowski, D., Oleszczuk, S., Żebrowski, J. (2021). Structural Equation Modeling (SEM) Analysis of Sequence Variation and Green Plant Regeneration via Anther Culture in Barley. Cells, 10(10), 2774. doi: 10.3390/cells10102774
 • Czajowski, G., Kosman, E., Słowacki, P., Park, R., Czembor, P. (2021). Pathogenic and genetic diversity of Puccinia triticina from triticale in Poland between 2012 and 2015. Plant Pathology, 70(9), 2148-2164. doi: 10.1111/ppa.13450
 • Czajowski, G., Kosman, R., Słowacki, P., Park, R.F., Czembor, P. (2021). Assessing new SSR markers for utility and informativeness in genetic studies of brown rust fungi on wheat, triticale, and rye. Plant Pathology, 70(5), 1110–1122. https://doi.org/10.1111/ppa.13347
 • Góral, T., Wiśniewska, H., Ochodzki, P., Twardawska, A., Walentyn-Góral, D. (2021). Resistance to Fusarium Head Blight, Kernel Damage, and Concentration of Fusarium Mycotoxins in Grain of Winter Triticale (x Triticosecale Wittmack) Lines. Agronomy, 11, 16, doi: 10.3390/agronomy11010016
 • Lebecka, R., Wasilewicz-Flis, I., Mańkowski, D. (2021). Diploid Potato Germplasm with Resistance to Dickeya solani. Potato Research, 3, 375-385. doi: 10.1007/s11540-020-09482-w
 • Marzec-Schmidt, K., Börjesson, T., Suproniene, S., Jędryczka, M., Janavičienė, S., Góral, T., Karlsson, I., Kochiieru, Y., Ochodzki, P., Mankevičienė, A., Piikki, K. (2021). Modelling the Effects of Weather Conditions on Cereal Grain Contamination with Deoxynivalenol in the Baltic Sea Region. Toxins, 11, 737. doi: 10.3390/toxins13110737
 • Michalski, K., Hertig, C., Mańkowski, D., Kumlehn, J., Zimny, J., Linkiewicz, A. (2021). Functional Validation of cas9/guideRNA Constructs for Site-Directed Mutagenesis of Triticale ABA8′OH1 loci. International Journal of Molecular Sciences, 13, 7038. doi: 10.3390/ijms22137038
 • Milczarek, D., Podlewska-Przetakiewicz, A., Plich, J., Tatarowska, B., Flis, B. (2021). The relations of broad nematode resistance to quality characteristics as a consequence of marker-assisted selection in potato breeding programs. Breeding Science, 71(5), 609-614. doi: 10.1270/jsbbs.20121
 • Ochodzki, P., Twardawska, A., Wiśniewska, H., Góral, T. (2021). Resistance to Fusarium Head Blight, Kernel Damage, and Concentrations of Fusarium Mycotoxins in the Grain of Winter Wheat Lines. Agronomy, 11(9), 1690. doi: 10.3390/agronomy11091690
 • Piaskowska, D., Piechota, U., Radecka-Janusik, M., Czembor, P. (2021). QTL Mapping of Seedling and Adult Plant Resistance to Septoria Tritici Blotch in Winter Wheat cv. Mandub (Triticum aestivum L.). Agronomy, 6, 1108. doi: 10.3390/agronomy11061108
 • Śliwińska, A., Orłowska, R., Mańkowski, D., Sykłowska-Baranek, K., Pietrosiuk, A., Białek, A. (2021). Comparative Study of the Genetic and Biochemical Variability of Polyscias filicifolia (Araliaceae) Regenerants Obtained by Indirect and Direct Somatic Embryogenesis as a Source of Triterpenes. International Journal of Molecular Sciences, 22(11), 5752. doi: 10.3390/ijms22115752
 • Tkaczyk, A., Jedziniak, P., Zielonka, Ł., Ochodzki, P., Rudawska, A., Dąbrowski, M. (2021). Biomarkers of Deoxynivalenol, Citrinin, Ochratoxin A and Zearalenone in Pigs after Exposure to Naturally Contaminated Feed Close to Guidance Values. Toxins, 13(11), 1-17. doi: 10.3390/toxins13110750

Aktualnie realizowane projekty:

 • 2018-2022. Współwykonawca projektu dr hab. P. Czembor, prof. Instytutu: RustWatch: europejski system wczesnego ostrzegania dla rdzy pszenicy. Program Horyzont 2020, Komisja Europejska, H2020-SFS-2017-2 – 773311.
 • 2021-2027. Kierownik projektu dr hab. P. Czembor, prof. Instytutu: Septorioza paskowana liści pszenicy (Zymoseptoria tritici): struktura populacji grzyba, identyfikacja loci odporności w pszenicy oraz wprowadzenie efektywnych genów odporności do materiałów hodowlanych. Badania Podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • 2021-2027. Kierownik projektu dr hab. P. Czembor, prof. Instytutu: Rdza żółta (Puccinia striiformis f. sp. tritici): struktura populacji grzyba, identyfikacja loci odporności w pszenicy zwyczajnej, pszenicy durum i pszenżycie oraz wprowadzenie efektywnych genów odporności do materiałów hodowlanych. Badania Podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • 2021. Kierownik projektu dr inż. Roman Warzecha: Opracowanie technologii produkcji nasion pszenicy ozimej orkisz i pszenżyta ozimego dla gospodarstw ekologicznych - wytyczne dla prowadzenia ekologicznych plantacji nasiennych roślin rolniczych. Badania podstawowe na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie upraw polowych metodami ekologicznymi, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • 2021-2025. Kierownik zadania dr inż. Roman Warzecha: Zachowanie ex situ zasobów genowych kukurydzy. Dotacja Celowa, Ochrona roślinnych zasobów genowych roślin rolniczych (obszar). Dotacja Celowa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • 2021-2025 Kierownik zadania dr inż. Roman Warzecha: Rośliny zbożowe. Identyfikacja i opracowanie nowych krajowych wskaźników jednostkowych oraz zrównoważonych metod produkcji dla celów ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu w rolnictwie (obszar). Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi.
 • 2021-2025. Kierownik zadania dr Piotr Ochodzki: Dobór odmian kukurydzy do różnych celów użytkowania w ramach Ekologicznego Doświadczalnictwa odmianowego. Dotacja Celowa, Rolnictwo Ekologiczne (obszar), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • 2021-2025. Kierownik zadania dr hab. P. Czembor, prof. Instytutu: Nowe źródła genetyczne i celowane markery molekularne dla hodowli odpornościowej jęczmienia. Dotacja Celowa, Hodowla i Nasiennictwo Roślin Rolniczych (obszar), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • 2021-2025. Kierownik zadania dr hab. Jarosław Przetakiewicz: Określanie patotypów agrofagów na potrzeby kontroli wykonywanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Dotacja Celowa, Ochrona roślin (obszar), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • 2021-2024. Kierownik projektu dr Jarosław Plich (IHAR-PIB O/Młochów), współwykonawca dr Jarosław Przetakiewicz. Wykorzystanie genu Sen2 do hodowli nowych odmian ziemniaka kompleksowo odpornych na wirtulentne patotypy raka ziemniaka. Projekt badawczy TANGO-IV-B/0001/2019-00 w ramach konkursu „TANGO 4”.
 • 2021-2022. Lider projektu: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Konsorcjant: IHAR-PIB w Radzikowie (kierownik: dr hab. Magdalena Szechyńska-Hebda; współwykonawcy: dr hab. Tomasz Góral, dr Roman Warzecha, dr Piotr Ochodzki, dr hab. Paweł Czembor, mgr Dominika Piaskowska, inż. Ewa Bartosiak). Działanie Operacyjne 00034.DDD.6509.00107.2019.07 „TELEDIS” w ramach programu „PROW 2014-2020”.

Nagrody i wyróżnienia

 • Dr Roman Warzecha wyróżniony okolicznościowym medalem „AGROBIZNESMEN ROKU 30 - lecie 1991-2020 AGROPRZEDSIĘBIORCA RP”, podczas uroczystej gali z okazji „30-lecia Konkursu Agroprzedsiębiorca RP”, Warszawa, Belweder 29 lipca 2021 r.
 • Krajowe DNI POLA Minikowo 2021 - „Wyróżnienie dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego za prezentację podczas Krajowych Dni Pola Minikowo 2021 Kolekcji Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych i odmian badanych w ramach projektu AGROBANK”. Podpisał dr Ryszard Zarudzki Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie 19 - 20 czerwca 2021 r. Wystawę organizował i reprezentował Instytut dr Piotr Ochodzki.
Galeria zdjęć: ( 28 )