Zakład Genomiki Funkcjonalnej

Kierownik: dr inż. Michał Rokicki
Tel. +48 797 408 126
E-mail m.rokicki@ihar.edu.pl
Z-ca Kierownika: dr inż. Sebastian Gasparis 
Tel. +48 22 733 46 23
E-mail s.gasparis@ihar.edu.pl

Zespół badawczy prof. dr hab. Anny Nadolskiej-Orczyk

 • Dr inż. Sebastian Gasparis, adiunkt
 • Dr Adnan Iqbal, postdoc
 • Mgr Mateusz Przyborowski, asystent
 • Mgr inż. Karolina Szala, asystent
 • Mgr inż. Bartosz Jabłoński, asystent
 • Mgr inż. Joanna Bocian, doktorant Szkoły Doktorskiej AgroBioTech
 • Mgr Michał Miłoszewski, doktorant Szkoły Doktorskiej AgroBioTech

Zespół badawczy prof. dr hab. Wacława Orczyk

 • Dr Marta Dmochowska-Boguta adiunkt
 • Dr Yuliya Kloc Starszy Specjalista dr.
 • Mgr Paweł Poznański, doktorant Szkoły Doktorskiej AgroBioTech

Personel techniczny

 • Małgorzata Wojciechowska
 • Izabela Skuza
 • Agnieszka Głowacka

Główne tematy badawcze:

 1. Strategie użycia dwuniciowego RNA (dsRNA), chitozanu, nanocząstek chitozanu (ChNPs) oraz kompleksów dsRNA-ChNPs w celu ochrony roślin przed patogenami (W. Orczyk, A. Hameed, P. Poznański).
 2. Badania genetycznej regulacji cytokinin zmierzające do opracowania ideotypu wysokoplonującej rośliny pszenicy (A. Nadolska-Orczyk, B. Jabłoński, J. Bocian).
 3. Badania czynników genetycznych i molekularnych związanych z wielkością i masą ziarna w jęczmieniu (S. Gasparis).
 4. Analizy transkryptomiczne i charakterystyka biologicznych podstaw odpowiedzi roślin jęczmienia i reakcji patogena Fusarium graminearum (Fg) na traktowanie chitozanem, ChNPs i kompleksami dsRNA-ChNPs (W. Orczyk, A. Hameed, P. Poznański).
 5. Doskonalenie metod biotechnologicznych takich jak transformacja genetyczna i roślinne kultury in vitro służących do otrzymywania ulepszonych genetycznie zbóż (A. Nadolska-Orczyk, S. Gasparis).
 6. Rola i mechanizmy koregulacji ważnych hormonów roślinnych (cytokinin, auksyn, kwasu abscysynowego, brasinosteroidów) w procesach determinujących cechy plonotwórcze pszenicy (A. Nadolska-Orczyk, J. Bocian).
 7. Charakterystyka struktury promotorów i czynników transkrypcyjnych odpowiedzialnych za regulację genów powiązanych z cytokininami (A. Nadolska-Orczyk, A. Iqbal).
 8. Badania procesów i analiza genów warunkujących tolerancję na stresy abiotyczne, głównie suszę (M. Przyborowski).
 9. Opracowanie narzędzi przyspieszających hodowlę pszenicy zwyczajnej oraz jęczmienia zwyczajnego - markery molekularne oraz metody uprawy typu speed breeding (M. Przyborowski).
 10. Wykorzystanie technologii RNAi oraz edytowanie genów CRISPR/Cas9 w celu funkcjonalnej analizy HvGSK genów jęczmienia kodujących negatywny regulator szlaku transdukcji sygnałowej brasinosteroidów (Y. Kloc, W. Orczyk, M. Dmochowska-Boguta).
 11. Edytowanie CRISPR/Cas9 i ukierunkowana mutageneza genów podatności jęczmienia w celu uzyskania roślin o podniesionej odporności na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia BaYMV i wirusa łagodnej mozaiki jęczmienia BaMMV (W. Orczyk, M. Dmochowska-Boguta, Y. Kloc).
 12. Charakterystyka genów pszenicy i jęczmienia oraz badania procesów istotnych w odporności roślin na wybrane patogeny (M. Dmochowska-Boguta, W. Orczyk).
 13. Wykorzystanie procesów interferencji RNA (RNAi) oraz edytowania genów do poznania funkcji genów cech użytkowych zbóż (A. Nadolska-Orczyk, W. Orczyk, S. Gasparis, Y. Kloc).
 14. Doskonalenie technik biologii molekularnej zbóż w tym edytowanie genów i aktywacja transkrypcyjna oraz technik bioinformatycznych (m.in. analizy genomiczne, transkryptomiczne i wysokoprzepustowe metody sekwencjonowania) (W. Orczyk, A. Hameed. S. Gasparis, A. Nadolska-Orczyk, A. Iqbal, Y. Kloc, M. Przyborowski).
Imię Nazwisko e-mail Telefon wewnętrzny
Anna Nadolska-Orczyk a.orczyk@ihar.edu.pl 22 733 46 19
Wacław Orczyk w.orczyk@ihar.edu.pl 22 733 46 21
Sebastian Gasparis s.gasparis@ihar.edu.pl 22 733 46 23
Marta Dmochowska-Boguta m.dmochowska-boguta@ihar.edu.pl 22 733 46 20
Adnan Iqbal a.iqbal@ihar.edu.pl 22 733 46 17
Mateusz Przyborowski m.przyborowski@ihar.edu.pl 22 733 45 14
Bartosz Jabłoński b.jablonski@ihar.edu.pl 22 733 45 14
Karolina Szala k.szala@ihar.edu.pl 22 733 46 20
Paweł Poznański p.poznanski@ihar.edu.pl 22 733 46 17
Joanna Bocian j.bocian@ihar.edu.pl 22 733 46 23
Michał Miłoszewski m.miloszewski@ihar.edu.pl 22 733 45 14
Małgorzata Wojciechowska   22 733 46 22
Izabela Skuza   22 733 46 22
Agnieszka Głowacka   22 733 46 22
Sylwia Kowalik s.kowalik@ihar.edu.pl
Yuliya Kloc y.kloc@ihar.edu.pl
Abdullah Shalmani a.shalmani@ihar.edu.pl

 

Współpraca:

 1. Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii, Politechnika Warszawska, CEZAMAT, Warszawa.
 2. Dr hab. A. Bajguz, prof. Uniwersytetu, Uniwersytet w Białystoku
 3. Prof. dr hab. B. Hasiów-Jaroszewska, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
 4. Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
 5. Laboratorium Genomiki i Bioinformatyki, Instytut Immunologii i Terapii Eksperymentalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk, Wrocław.

Projekty

 1. Projekt NCN OPUS 18, kierownik prof. dr hab. Wacław Orczyk
  „Nanocząstki chitozanu funkcjonalizowane dwuniciowym RNA jako nowa strategia ochrony roślin”
  Finansowanie 2 327 640 / 4 lata (2020 – 2024)
 2. Projekt NCN OPUS 19, kierownik prof. dr hab.  Anna Nadolska-Orczyk
  „Ideotyp wysokoplonującej rośliny pszenicy bazujący na genetycznej regulacji cytokinin”
  Finansowanie 2 196 480 zł / 4 lata (2021 – 2025)
 3. Projekt NCN OPUS 20, kierownik dr inż. Sebastian Gasparis 
  „Identyfikacja i charakterystyka genów i innych czynników molekularnych warunkujących wielkość i masę ziarna w jęczmieniu (Hordeum vulgare L.)”
  Finansowanie 2 130 920 zł / 4 lata (2021 – 2026)
 4. Projekt NCN Preludium, kierownik mgr Mateusz Przyborowski
  „Wpływ długotrwałej suszy o średniej intensywności na rozwój ziarna pszenicy (Triticum aestivum L.)”
  Finansowanie 210 000 zł / 3 lata (2020 – 2022)
 5. Projekt NCN Preludium, kierownik dr Yuliya Kloc
  „Czy geny jęczmienia HvGSK1.1 i HvGSK1.2 biorą udział w tolerancji na zasolenie i regulacji cech warunkujących plon?”
  Finansowanie 210 000 zł / 3 lata (2020 – 2023)
 6. Projekt MRiRW w ramach Badań Podstawowych na Rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej, Zadanie 13. kierownik prof. dr hab. Wacław Orczyk
  „Ukierunkowana mutageneza genów podatności na infekcje wirusowe i uzyskanie roślin jęczmienia o podniesionej odporności na BaYMV i BaMMV”
  Finansowanie MRiRW 230 000 zł / rok (2021 - 2026)
 7. Dotacja Celowa MRiRW, kierownik mgr Mateusz Przyborowski
  „Speed breeding jako wsparcie hodowli w szybkim wyprowadzaniu odmian pszenicy zwyczajnej jarej (Triticum aestivum L.) oraz jęczmienia zwyczajnego jarego (Hordeum vulgare L.)”
  Finansowanie 234 750 zł w 2021 (2021 - 2022)

Wybrane publikacje (od 2010)

 1. Jablonski B, Bajguz A, Bocian J, Orczyk W, Nadolska‐Orczyk A. 2021. Genotype‐dependent effect of silencing of TaCKX1 and TaCKX2 on phytohormone crosstalk and yield‐related traits in wheat. Int. J. Mol. Sci.  22, 11494, https://doi.org/10.3390/ijms222111494
 2. Gasparis S, Przyborowski M, Nadolska-Orczyk A. 2021. Genome-Wide Identification of Barley Long Noncoding RNAs and Analysis of Their Regulatory Interactions during Shoot and Grain Development. Int. J. Mol. Sci.  22, 5087. https://doi.org/10.3390/ijms22105087
 3. Jablonski B, Szala K, Przyborowski M, Bajguz A, Chmur M, Gasparis S, Orczyk W, Nadolska-Orczyk A. 2021. TaCKX2.2 Genes Coordinate expression of other TaCKX family members, regulate phytohormone content and yield-related traits of wheat. Int. J. Mol. Sci. 1, 22, 4142. https://doi.org/10.3390/ijms22084142
 4. Dmochowska-Boguta M, Kloc Y, Orczyk W. 2021. Polyamine Oxidation Is Indispensable for Wheat (Triticum aestivum L.) Oxidative Response and Necrotic Reactions during Leaf Rust (Puccinia triticina Eriks.) Infection. Plants 10, 2787. https://www.mdpi.com/2223-7747/10/12/2787
 5. Szala K, Ogonowska H, Lugowska B, Zmijewska B, Wyszynska R, Dmochowska-Boguta M, Orczyk W, Nadolska-Orczyk A. 2020. Different sets of TaCKX genes affect yield-related traits in wheat plants grown in a controlled environment and in field conditions. BMC Plant Biol 20:496, 1-13, https://doi.org/10.1186/s12870-020-02713-9
 6. Kloc Y, Dmochowska-Boguta M, Zielezinski A, Nadolska-Orczyk A, Karlowski WM, Orczyk W. 2020. Silencing of HvGSK1.1—A GSK3/SHAGGY-Like Kinase–Enhances Barley (Hordeum vulgare L.) Growth in Normal and in Salt Stress Conditions. Int. J. Mol. Sci., 21, 6616; doi:10.3390/ijms21186616, https://doi.org/10.3390/ijms21186616
 7. Gasparis, S., Przyborowski, M., 2020. An Optimized RNA-Guided Cas9 System for Efficient Simplex and Multiplex Genome Editing in Barley (Hordeum vulgare L.). In: Islam, M. T., et al., Eds.), CRISPR-Cas Methods. Springer US, New York, NY, pp. 117-142, https://doi.org/10.1007/978-1-0716-0616-2_8
 8. Przyborowski M, Gasparis S, Kala M, Orczyk W, Nadolska-Orczyk A. 2020. The variability of puroindoline-encoding alleles and their influence on grain hardness in modern wheat cultivars cultivated in Poland, breeding lines, and Polish old landraces (Triticum aestivum L). Agronomy 10 (8), 1075; doi:10.3390/agronomy10081075, https://doi.org/10.3390/agronomy10081075
 9. Dmochowska-Boguta M, Kloc Y, Zielezinski A, Werecki P, Nadolska-Orczyk A, Karlowski WM, Orczyk W. 2020. TaWAK6 encoding wall-associated kinase is involved in wheat resistance to leaf rust similar to adult plant resistance. PLoS One 15, e0227713. doi.org/10.1371/journal.pone.0227713 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0227713
 10. Jablonski B, Ogonowska H, Szala K, Bajguz A, Orczyk W, Nadolska-Orczyk A. 2020. Silencing of TaCKX1 mediates expression of other TaCKX genes to increase yield parameters in wheat. Int. J. Mol. Sci., 21, 4809; https://doi:10.3390/ijms21134809
 11. Swiecicka M, Dmochowska-Boguta M, Orczyk W, Gradzielewska A, Stochmal A, Kowalczyk M, Bolibok L, Rakoczy-Trojanowska M. 2020. Changes in benzoxazinoid contents and the expression of the associated genes in rye (Secale cereale L.) due to brown rust and the inoculation procedure. PLoS One 15: e0233807. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233807
 12. Ogonowska H, Barchacka K, Gasparis S, Jabłoński B, Orczyk W, Dmochowska-Boguta M, Nadolska-Orczyk A. 2019. Specificity of Expression of TaCKX Family Genes in Developing Plants of Wheat and Their Co-Operation Within and Among Organs. PLoS ONE 14 (4):e0214239. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214239
 13. Gasparis S., Przyborowski M., Kała M., Nadolska-Orczyk A 2019. Knockout of the HvCKX1 or HvCKX3 Gene in Barley (Hordeum vulgare L.) by RNA‐Guided Cas9 Nuclease Affects the Regulation of Cytokinin Metabolism and Root Morphology. Cells, 8, 782: 1-25, doi:10.3390/cells8080782 https://doi.org/10.3390/cells8080782
 14. Bajguz A, Orczyk W, Golebiewska A, Chmur M, Piotrowska-Niczyporuk A. 2019. Occurrence of brassinosteroids and influence of 24-epibrassinolide with brassinazole on their content in the leaves and roots of Hordeum vulgare L. cv. Golden Promise. Planta 249, 123-137. https://link.springer.com/article/10.1007/s00425-018-03081-3
 15. Gasparis S., Kała M., Przyborowski M., Łyżnik L., Orczyk W., Anna Nadolska-Orczyk. 2018. A simple and efficient CRISPR/Cas9 platform for induction of single and multiple, heritable mutations in barley (Hordeum vulgare L.). Plant Methods, 4:111. https://doi.org/10.1186/s13007-018-0382-8
 16. Groszyk J, Yanushevska Y, Zieleziński A, Nadolska-Orczyk A, Karłowski WM, Orczyk W. 2018. Annotation and profiling of barley GLYCOGEN SYNTHASE3/Shaggy-like genes indicate shift in organ-preferential expression. PLoS ONE 13(6):e0199364. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0199364
 17. Gasparis S., Yanushevska Y., Nadolska-Orczyk A. 2017. Bioinformatic identification and expression analysis of new microRNAs from wheat (Triticum aestivum L.). Acta Physiol. Plant., 39:236;1-13. DOI 10.1007/s11738-017-2530-6. https://doi.org/10.1007/s11738-017-2530-6
 18. Nadolska-Orczyk A, Rajchel IK, Orczyk W, Gasparis S. 2017. Major genes determining yield-related traits in wheat and barley. Theor. Appl. Genet., 130:1081–1098, DOI : https:// doi.org/10.1007/s00122-017-2880-x.  https://doi.org/10.1007/s00122-017-2880-x
 19. Gasparis S., Kała M., Przyborowski M., Orczyk W., Nadolska-Orczyk A. 2017. Artificial MicroRNA-Based Specific Gene Silencing of Grain Hardness Genes in Polyploid Cereals Appeared to be not Stable over Transgenic Plant Generations. Frontiers in Plant Science, 7:1-13, doi: 10.3389/fpls.2016.02017. https://doi.org/10.3389/fpls.2016.02017
 20. Dmochowska-Boguta M.,  Alaba S., Yanushevska Y., Piechota U., Lasota E., Nadolska-Orczyk A., Karlowski WM., Orczyk W. 2015. Pathogen regulated genes in wheat isogenic lines differing in resistance to brown rust Puccinia triticina. BMC Genomics, 16:742;1-17. DOI 10.1186/s12864-015-1932-3. https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12864-015-1932-3
 21. Zalewski W., Gasparis S., Boczkowska M., Rajchel I.K., Kała M., Orczyk W., Nadolska-Orczyk A. 2014. Expression patterns of HvCKX genes indicate their role in growth and reproductive development of barley. PloS ONE 9(12)1-20: e115729. doi:10.1371/journal.pone.0115729. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0115729
 22. Dmochowska-Boguta M., Nadolska-Orczyk A., Orczyk W. 2013. Roles of peroxidases and NADPH oxidases in the oxidative response of wheat (Triticum aestivum) to brown rust (Puccinia triticina) infection. Plant Pathol. 62:993-1002. Doi: 10.1111/ppa.12009. https://bsppjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ppa.12009
 23. Gasparis S., Orczyk W., Nadolska-Orczyk A. 2013. Sina and Sinb genes in triticale do not determine grain hardness contrary to their orthologs Pina and Pinb in wheat. BMC Plant Biology, 13:190:1-12. http://www.biomedcentral.com/1471-2229/13/190
 24. Zalewski W., Orczyk W., Gasparis S., Nadolska-Orczyk A. 2012. HvCKX2 gene silencing by biolistic or Agrobacterium-mediated transformation in barley leads to different phenotypes. BMC Plant Biology, 12:206:1-12.  http://www.biomedcentral.com/1471-2229/12/206
 25. Binka A., Orczyk W., Nadolska-Orczyk A. 2012. The Agrobacterium-mediated transformation of common wheat (Triticum aestivum L.) and triticale (x Triticosecale Wittmack): role of the binary vector systems and selection cassettes. J. Appl. Genet. 53:1-8. DOI: 10.1007/s13353-011-0064-y. https://doi.org/10.1007/s13353-011-0064-y
 26. Kawałek A., Dmochowska-Boguta M., Nadolska-Orczyk A., Orczyk W. 2012. A new BSMV-based vector with modified β molecule allows simultaneous and stable silencing of two genes. Cell. Mol. Biol. Lett. 17: 107-123. DOI: 10.2478/s11658-011-0041-9. https://www.degruyter.com/document/doi/10.2478/s11658-011-0041-9/html
 27. Gasparis S., Orczyk W., Zalewski W., Nadolska-Orczyk A. 2011. The RNA-mediated silencing of one of the Pin genes in allohexaploid wheat simultaneously decreases the expression of the other and increases grain hardness. J. Exp. Bot. 62 (11): 4025-4036. DOI:10.1093/jxb/err103. https://doi.org/10.1093/jxb/err103
 28. Zalewski W., Galuszka P., Gasparis S., Orczyk W., Nadolska-Orczyk A. 2010. Silencing of the HvCKX1 gene decreases the cytokinin oxidase/dehydrogenase level in barley and leads to higher plant productivity. J. Exp. Bot. 61 (6): 1839-1851. DOI:10.1093/jxb/erq052. https://doi.org/10.1093/jxb/erq052
 29. Orczyk W., Dmochowska-Boguta M., Czembor H.J., Nadolska-Orczyk A. 2010. Spatiotemporal patterns of oxidative burst and micronecrosis in resistance of wheat to brown rust infection. Plant Pathol. 59: 567-575. DOI: 10.1111/j.1365-3059.2010.02257.x. https://bsppjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-3059.2010.02257.x

Wybrane publikacje (2009 - 2000)

 1. Nadolska-Orczyk A., Gasparis S., Orczyk W. 2009. The determinants of grain texture in cereals. J. Appl. Genet. 50: 185-197. https://link.springer.com/article/10.1007/BF03195672
 2. Gasparis S., Bregier C., Orczyk W., Nadolska-Orczyk A. 2008. Agrobacterium-mediated transformation of oat (Avena sativa L) cultivars via immature embryo and leaf explants. Plant Cell Rep. 27: 1721-1729. DOI: 10.1007/s00299-008-0593-y https://link.springer.com/article/10.1007/s00299-008-0593-y
 3. Przetakiewicz J., Nadolska-Orczyk A., Kuc D., Orczyk W. 2007. Tetraploid somatic hybrids of potato (Solanum tuberosum L.) obtained from diploid breeding lines. Cell Mol. Biol. Lett. 12: 253-267. https://link.springer.com/article/10.2478/s11658-006-0068-5
 4. Nadolska-Orczyk A., Pietrusinska A., Binka-Wyrwa A., Kuc D, Orczyk W. 2007. Diploid potato (Solanum tuberosum L.) as a model crop to study transgene expression. Cell Mol. Biol. Lett. 12: 206-219. https://link.springer.com/article/10.2478/s11658-006-0064-9
 5. Nadolska-Orczyk A., Przetakiewicz A., Kopera K., Binka A., Orczyk W. 2005. Efficient method of Agrobacterium-mediated transformation for triticale (x Triticosecale Wittmack). J. Plant Growth Reg. 24: 2-10. IF = 2.8. https://link.springer.com/article/10.1007/s00344-004-0046-y
 6. Przetakiewicz A., Karaś A., Orczyk W., Nadolska-Orczyk A. 2004. Agrobacterium-mediated transformation of polyploid cereals. The efficiency of selection and transgene expression in wheat. Cell Mol. Biol. Lett. 9: 903-917.
 7. Przetakiewicz A., Orczyk W., Nadolska-Orczyk A. 2003. The effect of auxin on plant regeneration of wheat, barley and triticale. Plant Cell, Tissue Org. Cult. 73: 245-256. https://link.springer.com/article/10.1023/A:1023030511800
 8. Przetakiewicz J., Nadolska-Orczyk A., Orczyk W. 2002. The Use of RAPD and Semi-random Markers to Screen Somatic Hybrids Between Diploid Lines of Solanum tuberosum L. Cell Mol. Biol. Lett. 7:  6711-676.
 9. Nadolska-Orczyk A., Orczyk W. 2000. Study of the factors influencing Agrobacterium-mediated transformation of pea (Pisum sativum L.). Mol. Breed. 6: 185-194 https://link.springer.com/article/10.1023/A:1009679908948

Patenty

 1. Gasparis S., Orczyk W., Jończyk M., Sowiński P., Nadolska-Orczyk A. 2018. Sekwencja nukleotydowa syntetycznego genu Cas9, kaseta kierująca sgRNA do edytowania genomu roślinnego i wydajny system do ukierunkowanej mutagenezy wybranego regionu genomu roślinnego. Patent nr 235163 udzielony przez Urząd Patentowy RP, 06.07.2020.
 2. Orczyk W., Nadolska-Orczyk A., Dmochowska-Boguta M. 2011. Sposób wyciszania genu rośliny zbożowej oraz wektor wirusowy do wyciszania rośliny zbożowej. Patent udzielony przez Urząd Patentowy RP 07.12.2017
 3. A DNA cassette, binary vector, and strain of A. tumefaciens and a method of producing cereal plant of increased productivity and/or root mass. Nadolska-Orczyk A., Galuszka P., Zalewski W., Orczyk W. Patent udzielony przez Urząd Patentowy Kanady – Numer CA 2 762 556 (V88127CA); data udzielenia 11.04.2017
 4. Nadolska-Orczyk A., Galuszka P., Zalewski W., Orczyk W. Kaseta DNA, wektor binarny, szczep A. tumefaciens oraz sposób otrzymywania rośliny zbożowej o zwiększonej produktywności i/lub masie korzenia. Zgłoszenie numer P.388118. Patent udzielony przez Urząd Patentowy RP - NR 222498; data udzielenia 31.08.2016
 5. A DNA cassette, binary vector, and strain of A. tumefaciens and a method of producing cereal plant of increased productivity and/or root mass. Nadolska-Orczyk A., Galuszka P., Zalewski W., Orczyk W. Patent udzielony przez Urząd Patentowy Australii – Numer 388118; data udzielenia 12.05.2016
 6. New DNA cassette comprising an expression promoter, cereal CKX cytokinin oxidase gene, intron, and transcription terminator, useful for increasing the productivity and/or root mass of cereal plants. Nadolska-Orczyk A., Galuszka P., Zalewski W., Orczyk W.  Patent Number:  WO2010138011-A1 02 Dec 2010; AU2010253552-A1 08 Dec 2011; CA2762556-A1 02 Dec 2010; EP2435574-A1 04 Apr 2012; US2012102600-A1 26 Apr 2012; EP2435574-B1 15 Jul 2015. Patent udzielony przez Europejski Urząd Patentowy – EP2435574-B1; data udzielenia 15.07.2015
 7. Nadolska-Orczyk A., Bińka A., Orczyk W. T-DNA wektora binarnego do zwiększania wydajności ekspresji transgenu u roślin oraz sposób zwiększania ekspresji transgenu u roślin. Patent nr PL 219560 udzielony przez Urząd Patentowy RP 29.05.2015 WUP 05/15.

Wnioski patentowe

 1. Przyborowski M., Nadolska-Orczyk A. Test molekularny zawierający zestaw starterów do jednoczesnej identyfikacji trzech alleli genu Pinb. Wniosek patentowy złożony w UP RP 30.10.2020, nr P.435854.

Nagrody i wyróżnienia

 1. Anna Nadolska-Orczyk, Sebastian Gasparis, Wacław Orczyk, Yuliya Kloc. Wyróżnienie za cykl publikacji pt.: Badania roli ważnych użytkowo genów w kształtowaniu rozwoju i produktywności zbóż przy użyciu nowoczesnych narzędzi molekularnych przyznane przez II Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 2021.
 2. Anna Nadolska-Orczyk, Wacław Orczyk, Sebastian Gasparis, Marta Dmochowska-Boguta, Wojciech Zalewski. Nagroda za wybitne osiągniecie badawcze pt.: Biotechnologia zbóż: wprowadzenie technologii RNAi oraz innych metod genomiki funkcjonalnej w celu w celu określenia funkcji genów oraz uzyskania linii jęczmieni, pszenicy i pszenżyta o ulepszonych cechach agronomicznych przyznana przez II Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 2014.
 3. Wojciech Zalewski, praca doktorska, promotor Profesor dr hab. Anna Nadolska-Orczyk, Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitną prace doktorską, Warszawa, 2014.
 4. Agnieszka Bińka, praca doktorska, promotor Profesor dr hab. Anna Nadolska-Orczyk, Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitną prace doktorską, Warszawa, 2012
 5. Coroczne nagrody Dyrektora Instytutu dla indywidualnych naukowców Zakładu Genomiki Funkcjonalnej i (poprzednio) Zakładu Inżynierii Genetycznej za publikowanie wyników w czasopismach międzynarodowych z wysokim współczynnikiem wpływu IF.